หนังสือ "ขุมทรัพย์ในภาชนะดินเผา"เล่ม  3
โดย ปลัดนุ