พระคัมภีร์คาทอลิกภาคพันธสัญญาเดิม หมวดปรีชาญาณ
หนังสือ "สุภาษิต"