พระคัมภีร์คาทอลิกภาคพันธสัญญาใหม่
มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการอัครสาวก