Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทที่ 5 :  พันธสัญญาใหม่

         17) พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นฤทธานุภาพของพระองค์และนำความรอดพ้นมาให้ทุกคนที่เชื่อ (เทียบ รม 1:16) ปรากฏและแสดงพลังอย่างเลิศล้ำในข้อเขียนของพันธสัญญาใหม่  นั่นคือเมื่อเวลากำหนดมาถึง (เทียบ กท 4:5)  พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน และความจริง (เทียบ ยน 1:14)  พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพระอาณาจักร ของพระเจ้าบนแผ่นดินนี้ ทรงใช้กิจการและพระวาจาแสดงพระบิดาและแสดงพระองค์ให้ปรากฏ    พระองค์ทรงประกอบภารกิจของพระองค์จนสำเร็จบริบูรณ์ อาศัยการสิ้นพระชนม์ การกลับคืนพระชนมชีพ การเสด็จสู่สวรรค์ด้วยพระสิริรุ่งโรจน์  และทรงส่งพระจิตมาในโลก เมื่อพระองค์ทรงถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน  พระองค์ก็ทรงชักนำมนุษย์ทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์ (เทียบ ยน 21:32)  พระองค์แต่ผู้เดียวทรงมีพระวาจาทรงชีวิตนิรันดร  (เทียบ  ยน  6:68)  แผนการเร้นลับนี้ พระองค์มิได้ทรงแสดงกับคนรุ่นอื่นเลย เหมือนกับที่บัดนี้ได้ทรงเผยแก่บรรดาอัครสาวกและประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์    เดชะพระจิตเจ้า (เทียบ อฟ 3:4-6) เพื่อพวกเขาจะได้ประกาศข่าวดี เร้าใจมนุษย์ให้มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและรวบรวมเข้าเป็นพระศาสนจักร    ข้อเขียนในพันธสัญญาใหม่เป็นพยานจากพระเจ้าถึงเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ ตลอดไป

        18) ทุกคนทราบว่า ในบรรดาข้อเขียนทั้งหลายในพระคัมภีร์  แม้ในพันธสัญญาใหม่ด้วย พระวรสารเป็นหนังสือที่เด่นกว่าหมด   เพราะ พระวรสารเป็นพยานสำคัญถึงพระชนมชีพและคำสั่งสอนของพระวจนาตถ์ ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์และทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา

            พระศาสนจักรยึดมั่นเสมอมาทุกยุคทุกสมัย  และยังยึดมั่นต่อไปว่าพระวรสารทั้งสี่ฉบับมีต้นกำเนิดมาจากบรรดาอัครสาวก สิ่งที่บรรดาอัครสาวกประกาศสอนตามพระบัญชาของพระคริสตเจ้านั้น ต่อมาพระจิตเจ้าทรงดลใจให้ท่าน  และผู้ใกล้ชิดกับท่านบันทึกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มอบต่อมาให้เราเป็นรากฐานความเชื่อ  นั่นคือพระวรสารทั้งสี่  โดยมัทธิว มาระโก ลูกา และ  ยอห์น

        19) พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ไม่ลังเลใจที่จะยืนยันว่า พระวรสารทั้งสี่ฉบับบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆ พระศาสนจักรยึดถืออย่างมั่นคงเสมอมามิได้ขาด และยังคงยึดถือต่อไปว่าพระวรสารทั้งสี่ฉบับนั้นบอกให้รู้อย่างซื่อสัตย์ ถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงกระทำ และทรงสั่งสอนจริงๆ เพื่อความรอดนิรันดรของมนุษย์  ขณะที่ทรงดำรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางมนุษย์    จนกระทั่งวาระที่พระองค์เสด็จไปสวรรค์ (เทียบ กจ 1:1-2) อันที่จริงเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว บรรดาอัครสาวกก็ถ่ายทอดสิ่งที่พระองค์เคยตรัส และเคยทรงกระทำให้ผู้ฟังต่อมาด้วยความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ความเข้าใจนี้ท่านได้รับจากเหตุการณ์ต่างๆอันรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  และรับการสั่งสอนจากความสว่างของพระจิตแห่งความจริง      ผู้นิพนธ์เหล่านี้ได้เขียนพระวรสารทั้งสี่ฉบับโดยคัดเลือกเอาบางสิ่งบางอย่างจากเหตุการณ์ และจากพระวาจาจำนวนมากมายที่ถ่ายทอดกันต่อๆมาโดยเล่าด้วยปากเปล่า หรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และยังสังเคราะห์เรื่องราวบางเรื่องเข้าด้วยกัน    หรืออธิบายโดยคำนึงถึงสภาพการณ์ของกลุ่มคริสตชนต่างๆ     ในที่สุดยังยึดถือรูปแบบการประกาศข่าวดีไว้เสมอ อย่างที่ว่าท่านถ่ายทอดความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าให้แก่เราด้วยความจริงใจ    ท่านเหล่านั้นเขียนเรื่องราวทั้งจากความทรงจำของตน และจากคำยืนยันของ “ผู้ที่เห็นและได้เป็นผู้ประกาศพระวาจามาตั้งแต่แรก”    โดยตั้งใจให้เราได้รู้ “ความจริง” ของเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราเคยได้รับการอบรมมาแล้ว (เทียบ  ลก 1:2-4)

        20) นอกจากพระวรสารทั้งสี่ฉบับแล้ว สารบบพันธสัญญาใหม่ยังมีจดหมาย ของนักบุญเปาโล และหนังสืออื่นๆ ในสมัยอัครสาวกที่เขียนขึ้นโดยการดลใจของพระจิตเจ้าอีกด้วย ตามแผนการอันปรีชาของพระเจ้า หนังสือเหล่านี้ยืนยันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า  อธิบายคำสั่งสอนแท้จริงของพระองค์ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ประกาศกิจการอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้าซึ่งมีพลังจะช่วยให้รอดพ้น เล่าเรื่องการเริ่มต้นและการขยายตัวอย่างน่าพิศวงของพระศาสนจักร  ทั้งยังบอกล่วงหน้าถึงการบรรลุจุดหมายอย่างรุ่งโรจน์ของพระศาสนจักรอีกด้วย

            พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับบรรดาอัครสาวก  ดังที่ทรงสัญญาไว้  (เทียบ มธ 28:20)  พระองค์ทรงส่งพระจิตผู้บรรเทามายังพวกเขา  เพื่อนำพวกเขาไปถึงความจริงอันสมบูรณ์  (เทียบ ยน 16:13)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย