Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขา”

26. พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคน ( มก 6:6ข-13 )
      6 6ข พระองค์เสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น 7ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆประทานอำนาจเหนือปีศาจ 8ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีย่ามไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ้ 9ให้สวมรองเท้าได้แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วย 10พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไป 11ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากที่นั่นพลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขา” 12บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ 13ขับไล่ปีศาจจำนวนมากเจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคนและรักษาเขาให้หายจากโรคภัย


a) อธิบายความหมาย
       
นักบุญมาระโกได้เล่าแล้วว่า พระเยซูเจ้าทรงตั้งกลุ่มอัครสาวกสิบสองคนเพื่อจุดประสงค์ 2 ประการคือ 1) เขาจะต้องอยู่กับพระเยซูเจ้าตลอดเวลาและ 2) เขาต้องพร้อมเสมอที่จะถูกส่งไปประกาศข่าวดีแก่ประชาชนและขับไล่ปีศาจ (เทียบ3:12-19) บรรดาอัครสาวกได้ปฏิบัติตามจุดประสงค์แรกมาโดยตลอดจนถึงเหตุการณ์ที่กำลังเล่าในข้อความนี้ แต่บัดนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าที่เขาจะถูกส่งไปเพื่อจุดประสงค์ประการที่สอง เรื่องนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในโครงการของพระเยซูเจ้าที่ทรงประกาศแก่บรรดาศิษย์สองคนแรกว่า "เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์" (1:17)

            ชาวนาซาเร็ธไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าอย่างดีและพระองค์ "ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ" (6:6) อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังเสด็จไปสั่งสอนประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ต่อไป ไม่ทรงท้อแท้ที่ทรงประสบความล้มเหลวในถิ่นกำเนิดของตน แต่ยังทรงปฏิบัติภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายอย่างไม่หยุดหย่อน การส่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศข่าวดีจึงเป็นกิจการที่แสดงความซื่อสัตย์ของพระเยซูเจ้าต่อพระประสงค์ของพระบิดาโดยการริเริ่มอีกวิธีหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจ

-พระองค์เสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆ ในบริเวณนั้น ประโยคนี้เป็นการสรุปกิจการของพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับ 1:39;3:7-12 ในต้นฉบับภาษากรีกกริยาอยู่ในรูปกาลไม่สมบูรณ์หมายความว่า พระเยซูเจ้าเสด็จไปสั่งสอนตามเมืองและหมู่บ้านเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว และทรงปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป โดยไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ใด และบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เรื่องที่นักบุญมาระโกจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างของเหตุการณ์ที่น่าประทับใจซึ่งเขาได้รับจากธรรมประเพณี โดยไม่เน้นลำดับความต่อเนื่อง การที่พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกให้ปฏิบัติภารกิจจึงเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่รู้สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน  นักบุญมาระโกใช้โครงสร้างง่าย ๆ ในการเล่าเรื่องนี้คือ กิจการของพระเยซูเจ้า (6:7) พระวาจาของพระองค์ (6:8-11) และบรรดาอัครสาวกปฏิบัติตามพระบัญชา (6:12-13)

- ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ นี่คือกิจการแรกของพระเยซูเจ้าต่อบรรดาอัครสาวก โดยแท้จริงแล้ว คำว่า "อัครสาวก" ตรงกับคำภาษากรีกว่า Apostolosซึ่งนักบุญมาระโกใช้เป็นครั้งแรกในข้อนี้ ส่วนใน 3:12-19 เขาใช้คำว่า "Dodeka" แปลตามตัวอักษรคือ "สิบสอง"  หมายถึงกลุ่มศิษย์สิบสองคนที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษแต่พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยแปลคำว่า "Dodeka" เป็น "อัครสาวกสิบสองคน"