"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้”

23. ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง ( 3 )
- เมื่อพระองค์เสด็จลงเรือ ผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงขออนุญาตตามเสด็จด้วย น่าสังเกตว่า ผู้ขอร้องเช่นนี้คือผู้เคยถูกปีศาจสิง เวลานี้ เขาเป็นนายของตนเอง ตัดสินใจถึงอนาคตของตนได้ จึงวอนขอพระเยซูเจ้าให้ทรงอนุญาตตนเพื่อติดตามพระองค์ คือทรงรับตนเป็นศิษย์ของพระองค์ เพราะการติดตามพระเยซูเจ้าเป็นเอกลักษณ์ของบรรดาศิษย์ ความปรารถนาเช่นนี้แสดงว่าเขาไม่เพียงรู้คุณพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักษาตนให้หายเท่านั้น แต่ยังรู้สึกประทับใจในพระองค์มากเพราะไม่เคยพบผู้ใดเหมือนพระองค์มาก่อน เขาจึงอยากอยู่กับพระองค์ตลอดไป ซึ่งตรงข้ามกับชาวเกราซาผู้อื่นที่ขอร้องให้พระองค์เสด็จออกไปจากดินแดนของตน

- แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต ตรัสว่า “จงกลับบ้าน ไปหาญาติพี่น้องของท่าน เล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อท่าน”  พระเยซูเจ้าคงจะพอพระทัยคำขอร้องของเขา แต่ไม่ทรงตอบสนอง เพราะทรงพระประสงค์ให้เขาไปประกาศข่าวดีเรื่องความเมตตากรุณาของพระเจ้าในหมู่คนต่างศาสนาที่เคยปฏิเสธพระองค์

- ชายนั้นจากไป เริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำต่อตน ทุกคนที่ได้ฟังต่างประหลาดใจ ผู้เคยถูกปีศาจสิงเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ ปฏิบัติตามและประกาศเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ เขาเป็นคนต่างศาสนาคนแรกที่กลับใจมีความเชื่อในพระคริสตเจ้า และเป็นคริสตชนธรรมทูตคนแรกในดินแดนของคนต่างศาสนา

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
        1.เราไม่กล้าอย่างแน่นอนที่จะทูลพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับปีศาจว่า "ท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไม" แต่ถ้าพิจารณาความรู้สึกของเราให้ลึกซึ้ง ก็จะพบว่าในจิตใจของเรายังมีความกลัว จึงต่อต้านไม่ยอมมอบชีวิตและความตายของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

       2.เมื่อเราได้ยินข่าวเรื่องการกลับใจหรือการรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์ของผู้อื่น ปฏิกริยาของเราเป็นอย่างไร เราดีใจร่วมยินดีกับผู้นั้นหรือเมื่อเห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจ เพราะอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าเรียกร้องให้ผู้รับรู้ตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินชีวิตคือ เลือกต้อนรับและติดตามพระองค์ หรือเลือกทำตามใจตนเองและปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์

        3.บางครั้ง สถานการณ์การที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเรา อาจจะทำให้เราไม่สะดวกสบาย หรืออาจต้องสูญเสียผลประโยชน์ปัจจุบัน โดยสัณชาตญาณมนุษย์ เราไม่อยากให้ผู้มารบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่อยากให้ผู้ใดมาขอแบ่งปันสิ่งที่เรามี ยิ่งมนุษย์มีอายุมากขึ้น เขาก็ยิ่งจะยึดมั่นในทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ ข้อพิสูจน์ว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงคือ เราพร้อมที่จะสละทรัพย์สมบัติที่มีเพื่อความดีของผู้อื่นหรือไม่

       4.พระเยซูเจ้าทรงส่งผู้เคยถูกปีศาจสิงให้ไปประกาศข่าวดีในดินแดนของตน บุญราศีเบดาอ้างถึงเหตุการณ์นี้เพื่อเตือนคริสตชนทุกคนว่า "แต่ละคนต้องสำนึกว่า เมื่อได้รับการอภัยบาปแล้ว เขาต้องถือเป็นหน้าที่ของตนที่จะรับใช้พระเจ้าโดยประกาศข่าวดีแก่ผู้อื่น เพื่อความรอดพ้นของเขาทั้งหลายและเพื่อในภายหลังตนเองจะได้พักผ่อนกับพระคริสตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงส่งผู้เคยถูกปีศาจสิงกลับบ้าน เพื่อขัดขวางเขาที่ปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ทันที มิให้ละเลยทำหน้าที่ประกาศข่าวดีเพื่อความรอดพ้นของบรรดาพี่น้อง"

      5.พระเยซูเจ้าทรงสั่งผู้เคยถูกปีศาจสิงให้ไปเล่าเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อเขา ดังนั้น การประกาศข่าวดีจึงไม่หมายถึงการสอนคำสอน แต่หมายถึงการเล่าเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทำกับเรา เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแก่ผู้อื่นคือ เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์ ศักดิ์ศรีของเราไม่อยู่เพียงในสิ่งที่เราทำกับพระคริสตเจ้า แต่อยู่ในสิ่งที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำกับเราด้วย

     6.เหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ถูกปีศาจสิงให้หายชวนเราให้ถามตนเองว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับตน และยังชวนเราให้รู้จักมองความชั่วร้ายในตนเองและผู้อื่น โดยใช้วิธีการของพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีทอดพระเนตรเห็นความอ่อนแอของเรา