"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

13. ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า (3)
b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
           1. เมื่อทำไม่ดี ทุกอย่างดูเหมือนเรียบง่ายไม่มีอุปสรรค ตรงกันข้าม ผู้ทำความดีมักจะประสบความยากลำบาก แต่ในความยากลำบากนั้นไม่หมายความว่าประสบความล้มเหลว สำหรับพระเยซูเจ้าก็เช่นกัน พระองค์ทรงพระประสงค์ที่จะปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากบาป จากกิเลสและจากโรคภัยต่าง ๆแต่การกระทำเช่นนี้ทำให้ผู้นำชาวยิวต้องการประหารชีวิตพระองค์  เมื่อพระเยซูเจ้าจำเป็นต้องเสด็จออกจากเมืองก็มีคนจำนวนมากแสวงหาและรีบไปพบพระองค์ การทำความดีจึงอาจเกิดผลอย่างคาดไม่ถึง ผู้ทำความดีมักจะได้ชัยชนะเมื่อเขาคิดว่ากำลังพ่ายแพ้ ความดีจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผ่านจากความยากลำบากและการพ่ายแพ้แม้ในพระศาสนจักร เราก็เห็นหลักการนี้คือ  พระศาสนจักรเกิดจากการที่พระเยซูเจ้าทรงพ่ายแพ้ถูกประหารชีวิต แต่มนุษย์ที่ได้พบความรอดพ้นในพระศาสนจักรกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

            2. เรือเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร เรือของบรรดาอัครสาวกเป็นเรือลำเล็ก ๆทำด้วยไม้ แสดงว่าพระศาสนจักรเป็นหมู่คณะของผู้มีความเชื่อ บุคคลในเรือผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าโดยข้ามทะเลแห่งความว่างเปล่า เรือทำด้วยไม้เปรียบได้กับไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า เราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันที่มีลักษณะเล็ก ๆ หมายความว่า พระศาสนจักรมีลักษณะเป็นประชากรซึ่งเป็นพี่น้องที่อยู่เคียงข้างกัน แม้มีจำนวนมากนับเป็นแสนเป็นล้านคน เรือลำนี้ไม่ใช่เรือสำราญลำใหญ่ แต่เป็นเรือลำเล็ก ๆ ที่ไม่แข็งแรง โดยลำพังเรือนี้อาจอับปางได้ เพราะอำนาจมาจากพระเจ้าเท่านั้น ไม่อยู่ในเรือลำนี้อำนาจของพระศาสนจักรอยู่ในพระองค์ผู้ทรงถ่อมองค์ลงด้วยความรัก

            3. ประชาชนเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์ สังเกตกริยา 2 คำคือ เบียดเสียดกันและสัมผัส ในพระศาสนจักรเราต้องสัมผัสกับพระเยซูเจ้าแต่ไม่ต้องเบียดเสียดพระองค์ โดยแท้จริงแล้วความเชื่อทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์และพระองค์ทรงสัมผัสเรา ดังที่เราจะอ่านในบทที่ 5 ของพระวรสารตามคำบอกบอกเล่าของนักบุญมาระโกเรื่องหญิงตกโลหิต ขณะที่ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ นางมาสัมผัสพระเยซูเจ้าการสัมผัสเป็นกิจการที่ทำด้วยความรู้ตัวและประทับใจ หลายอย่างที่เรารับรู้อาจจะทำให้เราอยู่เฉย ๆ ดังนั้น ความสำคัญไม่อยู่เพียงในการรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใด แต่อยู่ในการที่เราสัมผัสพระองค์

           4. พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก คำว่า “รักษา” ในภาษากรีกหมายถึง“แสดงความเคารพ” พระศาสนจักรประกอบด้วยผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาให้หายหมายความว่าพระองค์ทรงแสดงความเคารพต่อผู้ป่วย การบำบัดรักษาจึงเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคล เมื่อคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าตนได้รับเกียรติ  มีคนเคารพและรักเขา ผู้นั้นก็หายจากโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะหายจากความคิดที่ว่าตนไร้คุณค่า จากการดูถูกตนเองและผู้อื่น  การมีชื่อเสียงทำให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง แต่คุณค่าที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าดังนั้น ทุกคนที่พบกับพระเยซูเจ้าก็ได้พบผู้ทรงเคารพและให้เกียรติตน พบกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงติดต่อกับตนในฐานะบุตรบุญธรรมของพระเจ้า และกับผู้ทรงพร้อมสละพระชนมชีพเพื่อตนนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรา เหตุผลเดียวที่จะต้องรู้จักให้เกียรติตนเองและผู้อื่นคือ เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า 

           5. น่าสังเกตว่าผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เป็นผู้ที่พยายามสัมผัสพระเยซูเจ้า โรคภัยต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอและบาปมนุษย์ เรามักจะซ่อนไม่อยากให้ผู้อื่นเห็นบาดแผลของเรา  แต่สิ่งสำคัญคือให้เรายอมรับความอ่อนแอและรู้ว่าพระเจ้าประทานศักดิ์ศรีและพร้อมจะประทานอภัยแก่ทุกคนเสมอ ดังนั้น เราต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้จักดำเนินชีวิตด้วยความเมตตากรุณา ยอมรับผู้อื่น และรู้ว่าทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเช่นกันเพราะเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันศักดิ์ศรีของคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ในการมีพรสวรรค์มากกว่าผู้อื่น หรือในความสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างดีกว่าผู้อื่นแต่อยู่ในการที่พระเจ้าทรงยอมรับข้อจำกัดของทุกคน เราจึงต้องรู้จักยอมรับข้อจำกัดของผู้อื่น และอยู่ด้วยกันฉันพี่น้อง

           6. ปีศาจรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใด แต่พระองค์ไม่ทรงต้องการให้มันประกาศว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ปีศาจรู้จักพระองค์และต้องการประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงต้องการเช่นนั้นเหตุผลนี้ฟังดูก็แปลกดี พระองค์เสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคนจะยอมรับว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงต้องการให้เรารู้จักว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสละชีวิตเพื่อเราบนไม้กางเขนทรงต้องการให้เราเห็นว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงอ่อนแอ ทรงถูกเบียดเบียนเหมือนกับเราทุกคน เพื่อทรงสำแดงว่าเป็นพระเจ้าผู้ประทับเคียงข้างเรา ดังนั้น ความรู้ซึ่งหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความอ่อนแอของพระเจ้า เป็นความรู้ที่มาจากปีศาจ เป็นความรู้ที่ปฏิเสธพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นความรักที่ถ่อมตนและทรงเป็นความรักที่อ่อนแอ