Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้”

8. พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินทั่วแคว้นกาลิลี (มก 1:35-45)

1) พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอุม
          35วันต่อมา พระองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ เสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่น 36ซีโมนและผู้ที่อยู่กับเขาตามหาพระองค์ 37เมื่อพบแล้ว จึงทูลพระองค์ว่า “ทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์” 38พระองค์ตรัสตอบว่า “เราไปที่อื่นกันเถิด ไปตามตำบลใกล้เคียง เพื่อจะได้เทศน์สอนที่นั่นด้วย เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้” 39พระองค์จึงเสด็จไปเทศน์สอนตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิลี ทรงขับไล่ปีศาจด้วย
2) พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเป็นโรคเรื้อน
            40ผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ คุกเข่าอ้อนวอนว่า “ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้”  41พระเยซูเจ้าทรงสงสาร ตื้นตันพระทัย จึงทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขา ตรัสว่า “เราพอใจ จงหายเถิด  42ทันใดนั้น โรคเรื้อนก็หาย เขากลับเป็นปกติ  43พระเยซูเจ้าทรงให้เขาไปทันที ทรงกำชับอย่างแข็งขันว่า  44“ระวัง อย่าบอกอะไรให้ใครรู้เลย แต่จงไปแสดงตนแก่สมณะ และถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้ว”  45แต่เมื่อชายผู้นั้นจากไป เขาก็ป่าวประกาศกระจายข่าวไปทั่ว จนพระองค์ไม่อาจเสด็จเข้าไปในเมืองได้อย่างเปิดเผยอีกต่อไป พระองค์จึงประทับอยู่นอกเมืองในที่เปลี่ยว  แม้กระนั้น ประชาชนจากทุกทิศก็ยังมาเฝ้าพระองค์

a) อธิบายความหมาย
             ในข้อความ 1:14-34 ที่อธิบายแล้ว นักบุญมาระโกเล่าการเริ่มประกอบพระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี โดยเฉพาะที่เมืองคาเปอรนาอุม (1:21-34) ส่วนข้อความ 1:35-45 พระเยซูเจ้าเสด็จไปเทศน์สอนตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิลี เราจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของพระองค์ในการปฏิบัติภารกิจ แต่จะไม่รู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนเป็นเวลานานเท่าใด อาจหนึ่งเดือนหรือหลายเดือนก็ได้

             ในการเดินทางของพระเยซูเจ้าทั่วแคว้นกาลิลีในครั้งนี้ นักบุญมาระโกบันทึกการกระทำอัศจรรย์เพียงประการเดียวคือ พระองค์ทรงรักษาคนเป็นโรคเรื้อนให้หาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักบุญมาระโกไม่เป็นนักข่าวที่บันทึกเหตุการณ์ทุกเรื่องอย่างละเอียด เพื่อเผยแพร่ความรู้ เขาเลือกเพียงข่าวบางเรื่องเพื่อสอนว่า ขณะยังทรงพระชนมชีพ พระเยซูเจ้าทรงสำแดงว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า ลีลาการเขียนของนักบุญมาระโกคือ การเล่าเรื่องที่มีพยานรับรองซึ่งจดจำรายละเอียดที่น่าประทับใจของเหตุการณ์

ข้อความใน 1:35-45 แบ่งเป็น 2 ภาค ตามหัวข้อข้างต้น เราจะพิจารณาแต่ละภาคดังนี้
          ก) พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอุม 
นักบุญมาระโกเริ่มเล่าว่า “วันต่อมา พระองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่” รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในที่นี้แสดงว่า พระองค์ไม่ทรงอธิษฐานภาวนาตอนเช้าตามธรรมเนียมของชาวยิวเท่านั้น แต่เสด็จไปอยู่ตามลำพังก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อไม่ให้ใครรู้ นี่เป็นครั้งแรกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกที่บันทึกว่า พระเยซูเจ้าเสด็จไปอยู่โดดเดี่ยวเพื่อทรงอธิษฐานภาวนากับพระบิดาเจ้า บางทีพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อต่อสู้กับซาตานและเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา ในฐานะที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์ก็มีอิสระ ทรงสำนึกว่าจำเป็นที่จะได้รับพละกำลังจากพระบิดา วันก่อนพระเยซูเจ้าทรงทำงานมากมายจนดึก ทรงต้องการที่จะพักผ่อน แต่เมื่อถึงเวลาเช้าตรู่ ยังทรงสำนึกว่าจำเป็นที่จะอยู่กับพระบิดาเพื่อแสวงหาพระประสงค์ กิจการงานต่าง ๆ ที่ทรงกระทำทั้งก่อนและหลังการอธิษฐานภาวนามาจากแหล่งที่มาหนึ่งเดียว คือพละกำลังจากพระบิดา

               “เสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงัด” ที่สงัดในที่นี้ไม่ใช่ถิ่นทุรกันดาร แต่เป็นสถานที่นอกเมืองคาเปอรนาอุม บริเวณเนินเขาที่ไม่ไกลจากบ้าน “และทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่น” กริยา “อธิษฐานภาวนา” ในต้นฉบับภาษากรีกเป็นรูปแบบกาลไม่สมบูรณ์ จึงเน้นกิจการที่ทำต่อเนื่อง เป็นครั้งแรกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกที่บันทึกว่า พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนา เรายังพบวลีนี้ใน 6:46 และในสวนเกทเสมนี เป็นเหตุการณ์ที่แสดงอย่างชัดเจนว่า พระเยซูเจ้าทรงพบความสงบและความมั่นใจโดยการอธิษฐานภาวนา เพื่อพระทัยของพระองค์ยึดมั่นในพระประสงค์ของพระบิดา

               “ซีโมนและผู้ที่อยู่กับเขาตามหาพระองค์” เมื่อบรรดาศิษย์ตื่นนอนก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงอยู่ที่นั่น เขาจึงต้อนรับประชาชนจำนวนมากที่มาหาพระองค์ เขาเหล่านั้นต้องการพบกับพระเยซูเจ้า เพื่อให้พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วย แต่เรารู้ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากบ้านเพื่ออยู่ลำพังพระองค์เดียว ทรงอธิษฐานภาวนาและทรงพักผ่อนกับพระบิดา พระเยซูเจ้าทรงคาดคะเนว่าผู้คนจะตามหาจึงเสด็จออกไป บางทีประชาชนขอร้องบรรดาศิษย์ให้ตามหาพระองค์จนพบ น่าสังเกตคำว่า ตามหา” ต่างจากคำว่า “ติดตาม” ซึ่งเป็นกริยาแสดงการศิษย์ของพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์จึงไม่มาเพื่อจะได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตกับพระองค์แบบศิษย์ที่ติดตามพระองค์ แต่เขาตามหาพระองค์เพื่อบังคับและนำพระองค์กลับไปอยู่กับผู้อื่น เขาไม่ได้ปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นศิษย์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย