"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

5. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศข่าวดี (2)

ข)    ข่าวดีของพระเจ้า
นักบุญมาระโกและนักบุญเปาโลเป็นผู้ประพันธ์หนังสือพันธสัญญาใหม่ที่แสดงความชื่นชอบในการใช้คำว่า “ข่าวดี” เราพบคำนี้ในข้อแรกของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกและในข้อต่อ ๆ ไป เช่น 1:14, 15; 8:35; 10:29; 13:10; 14:9  ส่วนนักบุญเปาโลใช้คำว่า “ข่าวดี” ทั้งหมด 31 ครั้ง ทั้งนักบุญมาระโกและนักบุญเปาโลใช้สำนวน “ข่าวดีของพระเจ้า” เพื่ออธิบายว่าข่าวดีนี้มีศูนย์กลางในพระเจ้าเพราะมาจากพระองค์และพูดถึงพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงทราบเจตนาและพระราชกิจของพระเจ้า เพราะทรงมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระองค์ (เทียบ 1:10-11) จึงทรงถ่ายทอดเจตนาและพระราชกิจของพระเจ้าได้ ทรงประกาศเสียงดังว่า พระเจ้าทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดความยินดีในผู้ที่ฟังพระองค์ 

พระเยซูเจ้าทรงประกาศ “ข่าวดีของพระเจ้า” เป็นข่าวยิ่งใหญ่ถึงชัยชนะเด็ดขาด ข่าวดีนี้ไม่เป็นทฤษฏี ไม่เป็นเพียงความคิดเห็น และไม่เป็นคำตักเตือนหรือข้อห้าม แต่เป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง คือการกระทำทรงฤทธิ์ของพระเจ้า วลี “ข่าวดีของพระเจ้า” จึงแสดงตั้งแต่แรกเริ่มโดยสรุปว่า เนื้อหาและคุณภาพของความจริงที่พระเยซูเจ้าทรงถ่ายทอดมาจากพระเจ้า 

ค) สารของพระเยซูเจ้า
สารของพระเยซูเจ้าประกอบด้วยประโยคสั้น ๆ  2 ประโยคคือ “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว” และ “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว” น่าสังเกตว่า พระเยซูเจ้าตรัสถึง 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่อ้างถึงผู้กระทำ แต่ตามวิธีพูดของพระคัมภีร์เราต้องเข้าใจว่า พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระเจ้า ดังนั้น ประโยคทั้ง 2 นี้จึงหมายความว่า “พระเจ้าทรงกำหนดเวลาแล้ว” และ “พระเจ้าทรงทำให้พระอาณาจักรของพระองค์อยู่ใกล้แล้ว”

ประโยคแรกอ้างถึงพระสัญญาในอดีตที่พระเจ้าทรงประกาศล่วงหน้าว่า จะเสด็จมาด้วยพระอานุภาพเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ บัดนี้ พระสัญญาก็เป็นจริง เวลาที่กำหนดไว้จึงมาถึงแล้ว เวลาดังกล่าวนี้มีลักษณะพิเศษ เป็นเวลาที่นำพระพรจากพระเจ้ามาให้เรา แต่ขณะเดียวกันเรียกร้องความประพฤติที่ถูกต้องและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมของเรา

สำนวน “พระอาณาจักรของพระเจ้า” ไม่หมายถึงสิ่งอื่นที่ต่างจากพระเจ้า เช่น เขตแดนที่พระเจ้าทรงปกครอง แต่หมายถึงการครองราชย์ของพระเจ้าในปัจจุบันซึ่งบังเกิดผล น่าสังเกตว่า หนังสือพันธสัญญาเดิมไม่เคยใช้สำนวน “พระอาณาจักรของพระเจ้า” แต่กล่าวตรงไปตรงมาว่า พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ (อสย 6:5) หรือ พระเจ้าทรงครองราชย์ เช่น “พระยาห์เวห์จะทรงครองราชย์ตลอดไป ศิโยนเอ๋ย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน” (สดด 146:10) 

ข้อความก่อนข้อสรุปนี้อธิบายผลดีของการครองราชย์ของพระเจ้า “พระองค์ทรงรักษาความสัตย์จริงตลอดไป ประทานความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกดขี่ ประทานอาหารแก่ผู้หิวโหย พระยาห์เวห์ทรงปล่อยบรรดาผู้ถูกจองจำให้เป็นอิสระ พระยาห์เวห์ประทานสายตาแก่คนตาบอด พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้นได้ พระยาห์เวห์ทรงรักผู้ชอบธรรม พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์คนต่างถิ่นที่มาอาศัยอยู่ ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย แต่ทรงขัดขวางหนทางของคนชั่วร้าย” (สดด 146:6-9) ผลการครองราชย์ของพระเจ้าดังกล่าวสอดคล้องกับกิจการทรงฤทธิ์บางประการของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำ เพื่อรับรองการเทศนาสั่งสอนของพระองค์และทำให้มองเห็นเป็นรูปธรรม

ความสัมพันธ์ของกษัตริย์กับประชากรของพระองค์ชวนให้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับฝูงแกะของตน “พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด” (สดด 23:1) ชีวิตทั้งหมดของผู้เลี้ยงแกะทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะของตน เพื่อให้แกะแต่ละตัวมีชีวิตปลอดภัยและสมบูรณ์

พระอาณาจักรของพระเจ้าจึงหมายถึง การกระทำทรงฤทธิ์ของพระเจ้าผู้พระทัยดี เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว” พระองค์ทรงเปิดเผยว่า พระเจ้าทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ที่จะตั้งพระอาณาจักรของพระองค์อย่างถาวร พระอาณาจักรของพระเจ้ายังไม่สมบูรณ์อย่างเต็มเปี่ยม พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนเราให้อธิษฐานภาวนาว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าจงมาถึง” (มธ 6:10)

ในโลกนี้ยังมีพลังและอานุภาพที่ขัดขวางพระอาณาจักรของพระเจ้า เช่น การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ความชั่วร้ายของมนุษย์ โรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชาติ สงคราม และความตาย  พลังดังกล่าวยังปิดบังพระอานุภาพของพระเจ้า จนบางคนอาจตั้งคำถามว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน” (สดด 42:3,10)  ความตายที่โหดร้ายทารุณและของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ของพระเยซูเจ้า และของศิษย์หลายคน อาจก่อให้เกิดคำถามนี้ แต่สถานการณ์เช่นนี้ไม่จีรังยั่งยืน เรามั่นใจอย่างแน่นอนว่า พระเจ้าจะทรงทำลายพลังดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง และพระองค์จะทรงกระทำอย่างเปิดเผย การครองราชย์ของพระองค์จะนำชีวิตและความสุขอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นทรงกระทำได้ และจะทรงกระทำเพื่อสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างถาวรตลอดไป

พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นประเด็นมั่นคงในกิจการของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเปรียบเทียบการประทับอยู่ของพระองค์กับเมล็ดพืชที่เล็กน้อย แต่มีพลังทำให้อนาคตยิ่งใหญ่ (เทียบ 4:26-34) พระองค์ยังทรงสอนมนุษย์ให้มีท่าทีที่จำเป็นเพื่อจะได้มีส่วนในพระอาณาจักรนี้ (9:47; 10:14-15, 23-24) ความสนิทสัมพันธ์ของพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์จะเต็มเปี่ยมตลอดไปเมื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ (14:25)

เราจึงไม่ต้องสงสัยว่า การเปิดเผยของพระคริสตเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแล้ว และสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์กระทำอย่างถาวรเป็นข่าวดี เป็นบ่อเกิดของความยินดีล้นเหลือ การมีชัยชนะเหนือพลังของศัตรูก็แน่นอนอยู่แล้ว ความรอดพ้นคือชีวิตจริงในความสนิทสัมพันธ์สมบูรณ์กับพระเจ้ามีความเป็นไปได้ ความยินดีมีพื้นฐานในความเชื่อและความหวัง คำตักเตือนของพระเยซูเจ้าในข้อต่อไปจะสอนว่า เราควรต้อนรับข่าวดีของพระเจ้าอย่างไร

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก