อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4 พิธีรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 /2561