Get Adobe Flash player
ถ้อยแถลงการประชุมของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่  6ถ้อยแถลงการประชุมของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
โซนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่  6  ณ  เมืองบันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย 
6-10  สิงหาคม  2012
            “สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้  เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย  เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา  ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา  และกับพระบุตรของพระองค์  คือพระเยซูคริสตเจ้า”  (1 ยน 1:2-3)  VD 2
ดาวน์โหลด/อ่านต่อ