Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 5
ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ฮ่องกง
วันที่ 2-12 กรกฎาคม 1996
        ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ ค ุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส และคุณพ่อไพเราะ มนิราช ผู้แทนคณะกรรมการพระคัมภีร์คาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation หรือ CBF) ครั้งที่ 5 ที่ฮ่องกง ซึ่งจะกลับไปอยู่กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม ปีหน้านี้ การประชุมสมัชชาใหญ่ (Plenary Assembly) ของสหพันธ์ฯจัดขึ้นทุก 6 ปี โดยเปลี่ยนสถานที่ไปตามทวีปต่าง ๆ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1969 โดยการประชุ มสมัชชาใหญ่ครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศอ๊อสเตรีย เมื่อปี 1972  ครั้งที่สองจัดที่เกาะมอลต้าในปี 1978 ครั้งที่สามที่เมือง Bangalore ประเทศอินเดียในปี 1984 ครั้งที่สี่จัดที่กรุ งโบโกต้า ประเทศโคลัมเบียในปี 1990  การประชุมสมัชชาครั้งที่ 5 ที่ฮ่องกงครั้งนี้จึงนับเป็นการมองข้ามไปยังแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ที่พระวาจาของพระเจ้าจะต้องถูกหว่านและเจริญเติบโตขึ้น บังเกิดผลเก็บเกี่ยวได้มากมาย

         ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาในครั้งนี้เป็นผู้แทนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก จำนวนราว 150 คน รวมทั้งจากประเทศที่เคยอยู่ในค่ายคอมมิวนิ สต์มาก่อนด้วย เช่น ลิธัวเนีย ฮังการี สาธารณรัฐเช็ค โครเอเซีย โปแลนด์ รวมทั้งจากสามเณราลัยที่ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ด้วย ผู้แทนจากประเทศใ กล้เคียงกับประเทศไทย นอกจากมาเลเซีย อินโดเนเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์แล้ว ยังมีผู้แทนจากประเทศพม่าและกัมพูชาอีกด้วย

        หัวข้อการประชุมสมัชชาคราวนี้คือ “พระวาจาของพระเจ้า บ่อเกิดแห่งชีวิต ” ซึ่งเป็นความคิดต่อเนื่องมาจากหัวข้อการประชุมสมัชชาครั้งก่อนเมื่อปี 1990 ที่กรุงโบโกต้า ซึ่งพูดถึง “การประกาศข่าวดีแนวใหม่” (New Evangelization) การประชุมเริ่มด้วยพิธีถวายเกียรติแด่พระคั มภีร์ซึ่งตั้งเด่นอยู่ในห้องประชุมใหญ่ตลอดการประชุมทั้ง 10 วัน ระหว่างสิบวันของการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำพระวา จามาใช้ในชีวิตคริสตชนของเหล่าสมาชิก ซึ่งมีทั้งผลสำเร็จน่าชื่นใจ รวมทั้งอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบซึ่งจะต้องหาหนทางแก้ไขต่อไปด้วย
การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 5 ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ฮ่องกง วันที่ 2-12 กรกฎาคม 1996

         กิจกรรมยืนอย่างหนึ่งระหว่างการประชุมทั้งสิบวันนี้คือ“การนำพระวาจามาอ่านและพิจารณาร่วมกัน” เป็นกลุ่ม (Lectio Divina)ทุกวัน โด ยใช้เรื่องพระเยซูเจ้าทรงพบและสนทนากับหญิงชาวสะมาเรียในพระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 4  พระวาจาจากพระวรสารบทนี้ให้ข้อคิดสำหรับชี วิตและการทำงานประกาศพระวาจาได้หลายแง่หลายมุม และยังชี้ให้เห็นบทบาทสำคัญของสตรีในพระศาสนจักรและสังคมปัจจุบันนี้อีกด้วย

         ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงสภาพของพระศาสนจักรในฮ่องกงซึ่งมีพระคาร์ดินัล ยอห์นบัปติสต์ วู เป็นประมุข นอกจากนั้น คุณพ่อยอห์น ตง ยังได้บรรยายให้ทราบถึงสภาพของพระศาสนจักรในประเทศจีนซึ่งยังคงมีชีวิตชีวาอยู่และทางการก็ยอมรับว่ามีผู้คนกลับใจมารับความเชื่อเป็นจ ำนวนไม่น้อยอยู่ตลอดเวลา สถิติทางการแจ้งว่าจำนวนคาทอลิกในประเทศจีนมีราวสี่ล้านคนเท่านั้น แต่ตามความเป็นจริงจำนวนคาทอลิกมีมา กกว่านั้นมาก จำนวนพระสงฆ์และนักบวชก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยเช่นกัน พระคาร์ดินัลวูแห่งฮ่องกงก็ได้ไปเยี่ยมสามเณราลัยที่กรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้เมื่ อไม่นานมานี้ ทำให้ทราบถึงสภาพของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศจีนได้ดีขึ้น การที่พระศาสนจักรในประเทศจีนต้องถูกรัฐบาลควบคุมนั้น ในด้านหนึ่งก็มีผลดีที่ทำให้พระศาสนจักรสามารถทำงานก้าวหน้าไปได้อย่างเปิดเผย แทนที่จะต้องคอยหลบซ่อนเป็นองค์การนอกกฎหมายอยู่ต ลอดเวลา จำนวนพระสังฆราชที่ทางรัฐบาลแต่งตั้งโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรุงโรมมีราว 70 องค์ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าพระศาสนจั กร “ใต้ดิน” ไม่มีอีกแล้ว อันที่จริง คาทอลิก “ใต้ดิน”เหล่านี้ยังคงทำงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน พระศาสนจักรคาทอลิกในประเท ศจีนจึงเปรียบเสมือนว่า “กำลังหว่านเมล็ดพืชพร้อมกับน้ำตาด้วยความรักและความทุกข์ยาก” โดยมีความหวังว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้วยความยินดีในอนาคต (เทียบ สดด 126.6)

         พระวาจาใน ยน 4.35 กล่าวถึงฤดูเก็บเกี่ยวที่จะมาถึง ที่ประชุมสมัชชาจึงได้ออกแถลงการณ์แสดงความหวังและแผนงานสำหรับอนาคตไว้ดังต่อไปนี้

         1) สหพันธ์ฯจะพยายามส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันยิ่งขึ้นในการนำพระวาจามาใช้ในชีวิตคริสตชน ช่วยให้สถาบันต่าง ๆ เช่นศูนย์อบรมพิธี กรรม คำสอนและงานอภิบาล ได้ตระหนักยิ่งขึ้นในการปลุกสำนึกเรื่องความยุติธรรม สันติ และการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

         2) สหพันธ์ฯจะแสวงหาแนวทางร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมาธิการพระคัมภีร์ของพระศาสนจักรที่กรุงโรม และผลักดันให้สันตะสำนัก จัดการประชุมสมัชชาของบรรดาพระสังฆราช (Synod) เพื่อหาวิธีการที่จะทำให้ข้อกำหนดในสังฆธรรมนูญ “Dei Verbum” ข้อ 6 ถูกนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

        3) สหพันธ์ฯจะร่วมมือกับสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในพระศาสนจักรในงานเฉลิมฉลองปี 2000 ที่จะมาถึง

         4) สหพันธ์ฯจะพยายามชักชวนให้มีการยกเลิกหนี้สินระหว่างประเทศในปี 2000 เพื่อให้ปีนี้เป็นปี “Jubilee” ยิ่งใหญ่ เป็นการยกภาระหนักออกจากบ่าของผู้ถูกข่มเหงอย่างหนึ่ง

         พร้อมกันนั้น สหพันธ์ฯยังขอร้องให้สมาชิกของสหพันธ์ฯแต่ละคนช่วยทำให้แผนงานที่กล่าวไว้ในการประชุมสมัชชาใหญ่ที่กรุงโบโกต้าได้ ดำเนินต่อไป โดยช่วยค้นหาแนวทางที่จะทำให้การศึกษาค้นความในการอธิบายพระคัมภีร์และการใช้พระคัมภีร์ในงานอภิบาลได้รับการสนับสนุ นยิ่ง ๆ ขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งฆราวาสและพระสงฆ์นักบวช ให้ตระหนักว่าจะต้องให้พระวาจาจากพระคัมภีร์มีความสำคัญเป็นอันดับแรกใน งานอภิบาล และจัดให้มีการเฉลิมฉลองพระวาจา ให้เห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพระคัมภีร์และชีวิต กับพิธีกรรมและคำสอน นอกจาก นั้นควรส่งเสริมให้การเทศน์ปลุกเร้าสัตบุรุษให้รู้จักวิธีการที่จะทำให้พระวาจาเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตคริสตชนของตนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาเยาวชน เพื่อให้พระวาจาสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต ในความหวังและความไม่แน่ใจของเขา

         สหพันธ์ฯยังขอร้องให้บรรดาสมาชิกพยายามใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ของเทคโนโลยี่ในปัจจุบันให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในการประกาศพระวาจา เช่น การสร้างรายการโทรทัศน์ วีดีทัศน์ Database, Internet เป็นต้น

         ในวันสุดท้ายของการประชุม ยังมีการเลือกตั้งผู้แทนภาคต่าง ๆ ที่จะคอยประสานงานของบรรดาสมาชิก และยังได้แต่งตั้งประธานของสห พันธ์ฯคนใหม่ คือพระสังฆราช Wilhelm Egger พระสังฆราชแห่งเมืองบอลซาโน ประเทศอิตาลี แทนประธานคนเก่า คือพระสังฆราช Alberto Ablondi พระสังฆราชแห่งเมืองลีวอร์นโน อิตาลี

คำแถลงการณ์ของการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 5

รายงานโดย คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส
ศูนย์อบรม “บ้านผู้หว่าน” สามพราน
4 สิงหาคม 1996

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย