"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเรียนพระคัมภีร์
        แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ทำบทเรียนพระคัมภีร์  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น”
         คุณพ่อสมเกียรติ   ตรีนิกร  ผู้จัดการแผนกฯ ได้เขียนในคำนำว่า  “โครงสร้างหัวข้อพระคัมภีร์ มาจากหนังสือ Bible History for everyone Stories  from the Old and New Testaments  ประกอบด้วย ข้อคิดไตร่ตรอง  คำอธิบายภาคปฏิบัติและแนวทางศึกษา  (คำถาม  กิจกรรม  สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้) โดย คุณพ่ออาทานาซีอุส  ดานีเอเล็ตตี  OCD ประเทศฟิลิปินส์


         คณะผู้จัดทำของเรา มี  13  คน  และคณะผู้ตรวจทาน  6  คน
         เนื้อหาสาระในแต่ละชั้น  ประกอบด้วยเรื่องราวสำคัญๆในพันธสัญญาเดิม  และพันธสัญญาใหม่
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พิมพ์เสร็จแล้ว  ราคาเล่มละ 50 บาท


ติดต่อได้ที่  แผนกพระคัมภีร์  คุณมนต์สิงห์  ไกรสมสุข
    2/4  หมู่ 6 ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2429-0120  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
“อาศัยการอ่านและการศึกษาพระคัมภร์  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว  และได้รับการยกย่อง” (DV 26)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก