Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม  2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน มลค 3:13-20ข / ลก 11:5-13
          “จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูให้ท่าน” หลังจากพระเยซูเจ้าทรงสอนให้ผู้ติดตามพระองค์ ได้สวดบทข้าแต่พระบิดา พระองค์ยังได้เล่านิทานเปรียบเทียบให้พวกเขาฟัง เพื่อให้พวกเขาสวดภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน ในนิทานเปรียบเทียบนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงการสวดภาวนาที่พระองค์ทรงสอนว่า “โปรดประทานอาหารแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้” (ลก 11:13)

         ในเรื่องนี้ ชายคนหนึ่งได้มาขออาหารจากเพื่อนบ้าน ในเวลากลางคืน เพื่อจะเลี้ยงเพื่อนที่พึ่งจะเดินทางมาเยี่ยมเขา แม้ว่าสมาชิกในครอบครัว ของเพื่อนบ้านคนนั้นจะนอนหลับ แต่ก็ยินดีมอบขนมปังให้เพื่อนคนนั้น ที่ได้ร้องขอด้วยความอุตสาหะ พระเยซูเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นว่า ถ้าเพื่อนคนนั้นยังต้องตอบสนองตามคำร้องขอของเพื่อนบ้าน เช่นเดียวกัน พระบิดาเจ้าสวรรค์ ก็จะประทานสิ่งที่ลูกๆของพระองค์ต้องการ บิดามารดาจะให้สิ่งของที่ทำลายลูกของตัวเองได้หรือ ถ้าลูกขออาหารรับประทาน? แม้พวกเขาที่เป็นคนบาป ยังมอบสิ่งดีๆให้แก่ลูกของตัว พระบิดาเจ้าซึ่งเป็นองค์ความดี จะใจดีมากกว่าเท่าไรเล่า? นักบุญลูกาได้เปลี่ยน “พระพรพิเศษที่ดี”(มธ 7:11) เป็นองค์พระจิตเจ้า (ลก 11:13)...ท่านวางใจในพระบิดาเจ้าสวรรค์ ที่จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ท่านหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยให้ลูกวิงวอนขอ แสวงหา และเคาะประตู ที่พระหฤทัยของพระองค์ โดยไม่มีความท้อถอยแต่อย่างใด.

        “มนุษย์มีงานที่ประเสริฐ คือ การสวดภาวนา และความรัก การสวดภาวนาและความรัก จึงเป็นความสุขอของมนุษย์บนโลกนี้ ไ (นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์)...การสวดภาวนา คือ สถานที่หลบภัยของคนที่วิตกกังวล เป็นท่อธาร เพื่อได้รับความชื่นชมยินดี เป็นแหล่งของความสุข และเป็นที่ป้องกันความเศร้าโศกไ (นักบุญยอห์น คริสโซสโตม)..ความเชื่อมีการสวดภาวนาเป็นเหมือนปีก ถ้าไม่มีวิญญาณก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ (นักบุญยอห์น คลีมากูส)..มีคนมากมายร้องหาพระเป็นเจ้า ไม่ใช่เสียงจากวิญญาณ แต่เป็นเสียงจากร่างกาย มีแต่เสียงร้องของหัวใจ และของวิญญาณเท่านั้น ที่จะถึงพระเป็นเจ้าได้ (นักบุญออกัสติน)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย