Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยนา 4:1-11 / ลก 11:1-4
        “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนา เหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” (ลก11:1) อังเยโล โยเซปเป้ รอนคัลลี่ เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัวเกษตรกร ในตอนเหนือของประเทศอิตาลี พระองค์มีความภาคภูมิใจ ในสถาณะของครอบครัวมาก หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1904 อังเยโลได้ไปที่กรุงโรม เพื่อเรียนวิชากฎหมายของพระศาสนจักร ที่สุดพระองค์ได้เป็นเลขานุการของพระสังฆราช สอนเรื่องประวัติของพระศาสนจักรในบ้านเณร และได้เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือวารสารของสังฆมณทล

        ในปี 1925 ได้เป็นสมณะทูต ในระหว่างสรงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านได้มีโอกาสช่วยชีวิตชาวยิวประมาณ 24000 คน ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล และที่สุดได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ขณะมีพระชนม์มายุย่างเข้า 78 พรรษา ได้ออกสมณสาส์น “Mother and Teacher:มารดาและครู” (1961) และ “Peace on earth:สันติภาพบนแผ่นดิน” (1963) พระองค์ทรงทำให้ทุกคนแปลกใจ ที่เชื่อว่าพระองค์คงเป็นพระสันตะปาปา ที่เข้ามาขัดตาทัพแค่นั้น แต่พระองค์กลับเรียกประชุมสังคายนาวาติกันที่ 2 (1962-1965)

       ในขณะที่พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์ได้กล่าวว่า “พระวรสารมิได้เปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นเราเอง ที่เข้าใจพระวรสารดีขึ้น เป็นต้นสำหรับคนที่เจริญชีวิตตามนั้น เหมือนอย่างตัวข้าพเจ้าเอง ที่รู้ว่าเวลาที่จะอ่านเครื่องหมายกาลเวลา มาถึงแล้ว ที่จะฉวยโอกาสและมองไปข้างหน้า” พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 1963 ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี ในปี 2000 และได้รบแต่งตั้งเป็นนักบุญ พร้อมกับพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 โดยพระสันตะปาปาฟรังซิสในปี 2014...วันฉลองของพระอง คือ วันที่ 11 ตุลาคม ที่เป็นวันเริ่มประชุมสังคายนาวาติกันวาระแรก..ไม่ใช่วันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ..พระองค์เคยตรัสว่า”แม้ข้าพเจ้าเกิดมายากจน แต่เป็นคนที่คนที่มีเกียรติและสุภาพถ่อมตน และข้าพเจ้าภูมิใจที่ตายอย่างยากจน”. ..”ข้าพเจ้ามองดูตาของท่าน และมองเห็นท่าน ข้าพเจ้ามองหัวใจของท่าน และมอบหัวใจข้าพเจ้าไว้ใกล้หัวใจของท่าน...สันติภาพที่แท้จริงของนานาชาติ มิใช่การมีอาวุธเท่ากัน แต่มีความไว้วางใจให้แก่กันและกัน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย