Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 10 ตุลาคม  2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยนา 3:1-10 / ลก 10:38-42
         สันติภาพของพระคริสตเจ้ามีอยู่ที่บ้านท่าน และที่ในชีวิตของท่านหรือไม่? พระเยซูเจ้ามักจะไปเยี่ยมเยียนบ้านของมาร์ธาและมารีอา และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเราพิจารณาถึงการต้อนรับพระเยซูเจ้า เราจะเห็นอุปนิสัยที่แตกต่างกันของมาร์ธาและมารีอา ขณะมี่มาร์ธามักจะชอบการต้อนรับ ด้วยการรับใช้ ทำให้เธอแสดงความวิตกกังกลตลอดเวลา ในขณะที่มารีอา มีอุปนิสัยเรียบๆ ชอบนั่งฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า ทำให้เธอทราบว่าพระอาจารย์เจ้า ทรงต้องการอะไรมากที่สุด ขณะที่เธอนั่งฟังพระองค์ด้วยความตั้งใจ


       การวิตกกังวลมากเกินไป ทำให้เราไม่มีโอกาสได้ฟัง พระองค์ตรัสด้วยความตั้งใจ พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรามอบความวิตกกังวลไว้กับพระองค์ เมื่อเราต้องการอะไร พระหรรษทานของพระองค์ จะทำให้เรามีอิสระจากความวิตกกังวลต่างๆ ขอให้เราถามว่า เราได้แสวงหาพระองค์ด้วยความตั้งใจหรือไม่? พระเยซูเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในบ้าน และในใจของท่านหรือไม่? ขณะที่ท่านนั่ง รับประทานอาหาร นอน และคุยกับเพื่อนๆ และแขกรับเชิญ จงจำไว้ว่า พระเยซูเจ้า คือ แขกรับเขิญที่บ้านท่านเช่นเดียวกัน พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า เมื่ออาบราฮัมได้เปิดบ้านของท่าน เพื่อต้อนรับคนเดินทางที่ไม่รู้จัก ท่านคิดว่า ท่านต้อนรับพระเป็นเจ้า ที่ได้อวยพรท่าน เพราะการต้อนรับที่มีไมตรีจิตนั้น (ปฐก 18:1-10,ฮบ 13:2) พระเป็นเจ้าทรงต้องการให้เรามอบเกียรติยศให้พระองค์ ผ่านทางการปฏิบัติตัวต่อคนอื่น และใช้พระพรที่พระองค์ได้มอบให้แก่เรา พระองค์ก็จะตอบแทนเรา ด้วยการอำนวยพระพร โดยเสด็จมาประทับอยู่กับเรา และทำให้เราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี

       “ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ประทับอยู่เป็นชีวิต และความชื่นชมยินดี สำหรับลูก โปรดให้ลูกปลอดจากความวิตกกังวล เพื่อลูกจะสามารถมอบความตั้งใจและความรักต่อพระองค์ โดยไม่มีการแบ่งแยก”.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย