Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม  2017
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา
บทอ่าน อพย 23:20-23ก / มธ 18:1-5,10
          เราคงไม่รู้สึกประหลาดใจ เมื่อบรรดาสานุศิษย์ได้พูดถกเถียงกับพระเยซูเจ้าว่า ใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด บางครั้ง เรามีความรู้สึกเหมือนพวกท่าน ที่ต้องการจะทราบว่า การเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้น จะต้องทำอะไรบ้าง พระเยซูเจ้าทรงใช้เด็กเล็กๆ เพื่อให้คำตอบในเรื่องนี้ ในเวลาเดียวกันบรรดาสานุศิษย์ และพวกเราทุกคน จะต้องเรียนรู้ว่า การเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้น จะต้องเกิดจากความสุภาพถ่อมตน เหมือนเด็กเล็กๆ ซึ่งไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ

ในเวลาเดียวกัน พระองค์ได้ยกสิทธิพิเศษ ในการได้รับเกียรติ ในพระชัยของพระองค์ เพื่อที่จะเข้าสู่พระราชัยของพระองค์ เราจะต้องสร้างความรู้สึกนึกคิด เหมือนเด็กเล็กๆ เราจะต้องสละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อจะเข้าสู่พระราชัยสวรรค์ เหมือนเด็กเล็กๆที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง นอกจากความไว้วางใจ และความเชื่อในบิดามารดาของตน เราก็ต้องกระทำเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า

         ประชากรอิสราเอล เข้าใจว่า “ทูตสวรรค์” คือ ผู้นำข่าวของพระเป็นเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำอำนาจและพลังของพระเป็นเจ้าด้วย นามของทูตสวรรค์ จะลงท้ายด้วยคำว่า “เอล” ที่แปลว่า พระเป็นเจ้า เช่น อัครทูตสวรรค์มีคาเอล (ใครจะเป็นใหญ่เท่าพระเป็นเจ้า) คาเบรียล (พลังของพระเป็นเจ้า) และราฟาเอล (การบำบัดรักษาของพระเป็นเจ้า) จิตรกรทั้งหลาย พยายามจะวาดภาพทูตสวรรค์ ให้มีปีก เพื่อแสดงถึงความรวดเร็ว ในการนำสารและอำนาจของพระเป็นเจ้า อัครทูตสวรรค์จะแสดงอำนาจ ที่มีลักษณะของความเป็นชายและความเป็นหญิง ที่หมายความถึงความเข้มแข็งและความอ่อนหวาน ในเวลาเดียวกัน การระลึกถึงทูตสวรรค์ ผู้อารักขาในวันนี้ เป็นการแสดงออก ถึงความรักของพระเป็นเจ้า ที่เป็นรูปธรรมต่อมนุษย์แต่ละคน และยังมีบทสอนสำหรับเราว่า เราจะต้องหลีกเลี่ยงการดูถูกเด็กๆ ผู้หญิง คนยากจน คนที่อยู่ชายขอบของสังคม เพราะทุกคนต่างมีทูตสวรรค์ ที่พระเป็นเจ้าทรงส่งมา ให้ดูแลแต่ละคน.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย