Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 26 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญคอสมา และดาเมียน มรณสักขี
บทอ่าน อสร 6:7-8 / ลก 8:19-21
        พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า “มารดาและพี่น้องเรา คือ คนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ” (ลก 8:21) พระมารดาของพระเยซูเจ้า และบรรดาญาติของพระองค์รู้สึกเป็นกังกลในการเจริญชีวิตของพระองค์ พวกท่านต้องการที่จะยับยั้งพระองค์ เพราะคิด ว่าพระองค์ได้เสียสติไป “เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ” (มก 3:21) พวกท่านได้ไปยังบ้านที่พระองค์กำลังเทศน์สอน แต่เพราะว่ามีฝูงชนมาก จึงไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในบ้าน

เมื่อพระองค์ทรงได้รับรายงานว่า พี่น้องของพระองค์ต้องการที่จะพบ พระองค์ก็ถือโอกาสนั้นที่จะสอนคนที่ติดตามพระองค์ เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ ที่จะต้องมีอยู่ในระหว่างบรรดาคริสตชน เพราะว่าความผูกพันทางสายเลือด ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้ ในฐานะที่เป็นครอบครัวของพระเป็นเจ้า สิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ คือการตอบสนองพระวาจาของพระเป็นเจ้า ประชากรอิสราเอล จะต้องฟังพระวาจาของพระองค์ “อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด พระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา พระยาเวห์ทรงมีพระองค์เดียว” (ฉธบ 6:4) แต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องนบนอบต่อพระองค์ด้วย “ดังนั้นถ้าท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามบทบัญญัติ ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่าน ในวันนี้อย่างเคร่งครัด คือ รักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์สุดจิต สุดใจ และสุดจิตวิญญาณ” (ฉธบ 11:13) พระแม่มารีอา และพระมารดาของพระเยซูเจ้า ทรงเป็นผู้ที่มีบูญ เพราะว่าพระแม่ได้ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าและยินดีปฏิบัติตามนั้น (ลก 11:28) เพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า และยินดีทำตามนั้น ก็คือพี่น้องชายหญิงของพระองค์...ข้าพเจ้าจะเลียนแบบอย่างของพระแม่มารีอาอย่างไร ในการยินดีทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกได้ฟังพระวาจาของพระองค์ และนำไปปฏิบัติตามเถิด..นักบุญคอสมาและดาเมียน ซึ่งเป็นนายแพทย์ และไม่รับค่ารักษาจากคนไข้แต่อย่างใด ยินดีทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าตลอดชีวิต และเป็นมรณสักขีในปี 287 ยังเป็นองค์อุปถัมภ์ของนายแพทย์ และนายแพทย์ผ่าตัด.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย