Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1ทธ 6:3-12 / ลก 8:13
         ” พระเยซูเจ้าได้เสด็จจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง เพื่อประกาศข่าวดี พระองค์มีเพื่อนร่วมงาน คือ บรรดาอัครสาวก และพวกผู้หญิงบางคน ที่คอยจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้แก่พวกเขา “ผู้หญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตน มาช่วยเหลือพระองค์ และบรรดาอัครสาวก” (ลก 8:3) ผู้หญิงเหล่านี้เปรียบเหมือนสานุศิษย์ของพระองค์ ที่เคยประสบ กับความรักและความเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า และแสดงความรู้คุณของพระองค์ ผ่านทางการบำบัดรักษาของพระองค์

ตามธรรมประเพณีของชาวยิว รับบีจะไม่คบหาสมาคมกับผู้หญิง ในที่สาธารณะ แต่พระเยซูได้ทรงกระทำ เลยขอบเขตของวัฒนธรรม ในสมัยของพระองค์ พระองค์ได้ทรงประกาศว่า การประกาศข่าวดีนั้นมีไว้สำหรับทุกคน โดยไม่จำกัดเพศ บรรดาผู้หญิงที่ชื่อสัตย์เหล่านี้ ได้ยืนอยู่ ณ แทบเชิญกางเขนของพระเยซูเจ้า (ลก 23:49) ยังปรากฏตัวในขณะที่มีการฝังพระศพของพระองค์ (ลก 23:55) และยังได้รับเอกสิทธิ์ได้เป็นประจักษ์พยาน ในการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ด้วย (ลก 24:1-10) และหลังจากเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว พวกเขายังมีโอกาสได้รับพระจิตเจ้าพร้อมกับพวกอัครสาวก และบุคคลที่เด่นที่สุดที่ปรากฏตัวในโอกาสนั้น คือ พระแม่มารีอา (กจ 1:14)...เรามีทัศนคติเหมือนพระเยซูเจ้าหรือไม่ เมื่อเราต้องติดต่อกับบรรดาผู้หญิงทั้งหลาย?...ข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดให้ลูกมีความรักเหมือนพระองค์ เมื่อต้องรับใช้ผู้อื่น....

        ไม่มีสิ่งใดเคยสอนเรา ให้รู้จักคุณค่าอันหาขอบเขตมิได้ของพระผู้สร้าง จนกว่าเราจะเรียนรู้ถึงความว่างเปล่าของทุกสิ่งทุกอย่าง...พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เรามาพักผ่อนกับพระองค์ และความอ่อนโยน คือ วิธีการของพระองค์ คนที่อ่อนโยน จะไม่ใส่ใจคนที่ใหญ่โตกว่าเขา เพราะเขาได้ตัดสินใจตั้งนานมาแล้วว่า การแสวงหาคุณค่าของโลกนี้ ไม่เหมาะสมที่จะต้องใช้ความพยายามใดๆ...เราไม่ได้ตายเพื่อความตาย พระเป็นเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์เป็นอย่างนั้น เมื่อพระองค์ได้ประทานลมปราณให้มนุษย์ เพื่อให้ตาย เพื่อมีชีวิตอยู่กับพระองค์.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย