Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 19 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1ทธ 3:14-16 / ลก 7:31-35
       พระเยซูเจ้าทรงชมเชยยอห์น บัปติสต์ ซึ่งได้ถูกเฮโรดขังคุก เพราะยอห์นเป็นประจักษ์พยาน ที่ซื่อสัตย์ต่ดพระวรสาร (ข้อ24-28) คนที่ได้รับประโยชน์จากยอห์น ก็จะสรรเสริญพระเป็นเจ้า และอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ด้วยการดำเนินชีวิตที่ดี ส่วนบรรดาผู้นำศาสนา ได้ปฏิเสธพิธีล้างของท่าน โดยเปรียบเทียบว่า “พวกเขาเปรียบเหมือนกับเด็กๆ ที่นั่งตามลานสาธารณะ ร้องบอกเพื่อนๆว่า เราเป่าขลุ่ยเจ้าก็ไม่เต้นรำ เราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้”

พวกเขาสบประมาทยอห์น เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจะยอมรับชีวิตสมถะของท่าน ที่ไม่กินไม่ดื่ม และเรียกร้องให้มีการกลับใจ ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า และกล่าวหาว่าพระองค์เป็นนักกินนักดื่ม เพราะว่า พระองค์ไปสมาคมกับคนที่ สังคมรังเกียจและคนบาป และที่สุดคนที่ได้รับข่าวดีของพระเป็น จะได้รับความรอด พวกเขาจะเป็นผู้ชอบธรรม เพราะปรีชาญาณของพระเป็นเจ้า...เราเคยประพฤติตัวเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เมื่อมีสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของเขาหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานปรีชาญาณ และความเข้าใจในความจริงของพระองค์หรือไม่?

       วันนี้ยังเป็นวันที่เราระลึกถึงนักบุญยานูอารีอุส ผู้ซึ่งเป็นพระสังฆราชและมรณะสักขี ในศตวรรษที่ 4 ท่านเป็นพระสังฆราชของเบเนเวนโต้ ประเทศอิตาลี ระหว่างการเบียดเบียนในสมัยจักรพรรดิดีโอเคลเตียน ท่านได้ถูกจับขณะที่ไปเยี่ยมสังฆานุกรที่ในคุก และต่อมาได้กลายเป็นมรณสักขีพร้อมกับเพื่อนๆในปี 304 ที่เมืองเนเปิ้ล ครั้งแรกท่านได้ถูกโยนให้สัตว์ร้ายกิน แต่มันไม่ได้ทำอันตรายท่าน ที่สุดท่านจึงถูกตัด ศีรษะ ร่างกายของท่านได้ถูกนำมาที่เมืองเนเปิ้ล เลือดของท่านได้ถูกบรรจุไว้ในขวดแก้วใส และนับตั้งแต่ปี 1389 เลือดในขวดแก้วจะกลายเป็นของเหลว ในวันฉลองของท่าน.ในเวลาเดียวกัน เรายังระลึกถึงน.อันดรูว์ กิม เตก็อน เปาโล จง ฮาชัง และเพื่อนมรณสักขี ซึ่งมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 19 ที่ทำให้พระศาสนจักรในประเทศเกาหลีเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย