Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1ทธ 2:1-8 / ลก 7:1-10
        นายร้อยทหารโรมันมีทหารอยู่ในบังคับบัญชาประมาณ 100 นาย นายร้อยคนนี้รับราชการอยู่ที่คาเปอร์นาอุม ที่ทำหน้าที่รักษาสันติภาพของเฮโรด มากกว่าจะเป็นนายทหาร ที่ขึ้นตรงต่อจักรพรรดิ์โรมัน เมื่อคนรับใช้ของเขาป่วย เขาได้ส่งหัวหน้าชาวยิวที่ประจำอยู่ที่ศาลาธรรม ให้ไปเชิญพระเยซูเจ้ามาเพื่อจะรักษาคนใช้ของเขา

พวกยิวระลึกถึงบุญคุณที่นายร้อยคนนี้ ได้สร้างศาลาธรรมให้แก่พวกเขา จึงไปขอร้องพระเยซูเจ้าให้เสด็จมา และรักษาคนใช้ของนายร้อยคนนั้น แต่นายร้อยกลับบอกกับพระเยซูเจ้าว่า เขาไม่สมควรที่จะให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของเขา เพราะชาวยิวจะไม่เข้าไปในบ้านของคนต่างชาติ เพราะถือว่าเป็นสถานที่ไม่สะอาด นายร้อยคุ้นเคยกับการใช้อำนาจ จึงยอมรับอำนาจในองค์พระเยซูเจ้า เขาแน่ใจว่า เพียงแต่พระเยซูเจ้าทรงเอ่ยพระวาจาเท่านั้น พระองค์ก็สามารถรักษาคนใช้ของเขา พระเยซูเจ้าทรงประหลาดใจในความเชื่อของคนต่างชาติคนนี้ ที่ตรงข้ามกับความเชื่อ ของประชากรของพระองค์เอง เมื่อผู้ส่งข่าวของนายร้อยกลับมาบ้าน เขาก็พบว่าคนใช้ของนายร้อนนั้นได้หายจากโรคแล้ว...

เราเคยเป็นคนกลาง เพื่อสวดภาวนาให้คนที่มีความต้องการหรือไม่?...”พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้า โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียว และจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์”เป็นบทภาวนาก่อนรับศีล.
เกมส์ฟุตบอลเหมือนกับเกมส์ชีวิต ที่ต้องการทั้งความอุตสาหะ ความอดกลั้น การทำงานหนัก ความเสียสละ การอุทิศตน และการเคารพต่อคำสั่ง...เงื่อนไขของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คือ คนที่ใช้บารมี ไม่ใช่คนที่ใช้อำนาจ ...

เกรดเฉลี่ยในการเรียน ไม่ได้วัดว่านักเรียนมีความอดทน ความกล้าหาญ การมีภาวะผู้นำ สัญชาตญาณ หรือสิ่งอื่นใด ครูบาอาจารย์หรือคนที่มีอำนาจ จึงไม่ควรบอกนักเรียนว่า พวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จ เพียงเพราะพวกเขาเรียนไม่ได้เกรดเอ...

คนที่ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐี คือ คนที่กล้าทำสิ่งที่เสี่ยง และพวกเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐี ตอนที่มีอายุ 40 หรือ 50 ปี เพราะมันเป็นขบวนที่ค่อยเป็นค่อยไป
ไม่เหมือนกับที่คนส่วนใหญ่คิดว่า การกลายเป็นเศรษฐีนั้นเกิดขึ้น เพียงชั่วค่ำคืนเท่านั้น.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย