Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน บสร 27:30-28:9 / รม 14:7-9 / มธ 18:21-35
        ข้าพเจ้าจะต้องยกโทษให้แก่ผู้อื่นกี่ครั้ง? ความคิดที่ดี โอกาส และความยุติธรรมตามภาษามนุษย์ ไม่เพียงพอ ที่จะทำให้เราเข้าใจศีลธรรมของคริสตชน แต่เพราะว่าพระเยซูเจ้าได้เสด็จมา เพื่อทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์ขึ้น บทบัญญัติเดิมที่เขียนไว้ว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงประกาศว่า พระองค์ทรงมีอำนาจในการออกกฎบัญญัติใหม่ เพราะว่าด้วยการไถ่กู้ของพระองค์ มนุษย์ได้รับเงื่อนไขใหม่ คือ ได้รับการอภัยบาป เพราะพระองค์ได้ไถ่กู้เราให้พ้นจากหนี้ และไม่มีการลงโทษอีกต่อไป “

เพราะเห็นแก่เรา พระเจ้าทรงทำให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาป เป็นผู้รับบาป เพื่อว่าในพระองค์ เราจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า ”(2คร 5:21) บัดนี้พระบิดาเจ้าได้ทอดพระเนตรเรา ในฐานะเป็นบุตร ที่ได้รับการไถ่กู้ในพระคริสตเจ้า บาปของเราอาจทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับพระบิดาเจ้าอ่อนกำลังลง แต่ไม่สามารถ ที่จะทำลายความสัมพันธ์นั้นได้ ยิ่งกว่านั้นมนุษย์ยังได้ถูกกำหนด ให้รับการอภัยบาปอย่างไม่มีสิ้นสุด จากพระเป็นเจ้า ผู้มีพระทัยเมตตากรุณาอย่างหาขอบเขตมิได้ จนทำให้พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “ท่านจงเป็นผู้มีใจเมตตกรุณา เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์”(ลก 6:36) ถ้าพระบิดาเจ้ามองดูมนุษย์ ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการอภัยโทษ ในพระเยซูเจ้า เราไม่สามารถที่จะมองดูพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้ลงโทษเรา แน่นอนกลุ่มคริสตชนจะต้องไม่เสแสร้งว่า เป็นกลุ่มที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ต้องการที่จะเป็นสถานที่สำหรับความเมตตากรุณา และต้องการให้มีความรักซึ่งกันและกัน

        การที่นักบุญเปโตรได้ถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องของข้าพเจ้าทำผิดต่อข้าพเจ้า จะต้องยกโทษให้เขากี่ครั้ง?ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่?” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่า ต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดครั้งเจ็ดสิบหน”(มธ18:21-22) ที่มีความหมายว่า ต้องยกโทษให้ตลอดไป...มีใครบ้าง ที่ต้องการให้ข้าพเจ้ายกโทษให้?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงยกโทษให้แก่ลูก โปรดประทานพระหรรษทาน ให้ลูกสามารถยกโทษให้คนอื่นเช่นกัน”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย