Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน คส 1:9-14 / ลก 5:1-11
        “อย่ากลัวไปเลย ตั้งแต่นี้ไป พวกท่านจะได้เป็นผู้จับคนแทนจับปลา”( ข้อ 10 ) ขณะที่พระเยซูจ้ากำลังเทศนาสั่งสอนตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี ฝุงชนได้ห้อมล้อมพระองค์ จนกระทั่งพระองค์ต้องเสด็จลงไปบนเรือของซีโมน เปโตร ซึ่งกำลังซักอวน พระองค์จึงรับสั่งให้ท่าน ถอยเรือลงไปในทะเลลึก เพื่อเตรียมจับปลาอีกครั้งหนึ่ง

ซีโมนได้โต้แย้งว่า ท่านได้จับปลาตลอดทั้งคืน ที่เป็นเวลาเหมาะสำหรับจับปลา แต่ไม่สามารถจับปลาได้แม้แต่ตัวเดียว แต่เมื่อพระองค์ตรัสสั่ง ท่านก็ได้นบนอบพระองค์ เมื่อเห็นว่าจับปลาได้จำนวนมาก ตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า ท่านจึงได้ประกาศว่า ท่านเป็นคนบาป และเมื่อบรรดาชาวประมงได้ขึ้นฝั่งแล้ว พวกท่านก็ได้ละทุกสิ่ง และติดตามพระองค์ไป การจับปลาได้จำนวนมากในครั้งนี้ หมายถึงงานจับมนุษย์ จำนวนมากของพระศาสนจักรในอนาคต ตั้งแต่สมัยแรกพระศาสนจักรได้รับชื่อว่าเป็น “เรือของนักบุญเปโตร” ความพยายามของบรรดาสานุศิษย์ ที่จะนำวิญญาณมากมาย มาหาพระเยซูเจ้า ก็จะประสบความสำเร็จ ถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระองค์ และยังคงซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระองค์..

         การจับปลาได้มากในครั้งนี้ เป็นความจริงที่สำคัญ เกี่ยวกับงานของพระเป็นเจ้า อาศัยความร่วมมือของเราแต่ละคน พระเป็นเจ้าหวังให้เราได้มีโอกาสทำงานที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่เราคาดหวัง เพื่อเกียรติมงคลของพระองค์ เมื่อเราร่วมมือกับพระองค์ ในการงานของพระองค์ เราสามารถจะทำจนสำเร็จ เกินกว่าที่เราจะทำด้วยตัวเราเอง นักบุญเทเรซา แห่งลีซีเออร์ได้เคยกล่าวกับเพื่อนคนหนึ่งของท่านว่า “พระเยซูเจ้า ทรงมีความรักต่อเราทุกคน เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ เมื่อพระองค์ทรงต้องการให้เรามีส่วนร่วมกับพระองค์ ในการช่วยวิญญาณให้รอด แต่พระองค์จะไม่ทรงกระทำสิ่งใด โดยที่เราไม่ต้องร่วมมือ พระเป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างจักรวาล กำลังรอคอยคำสวดภาวนา ของดวงวิญญาณเล็กๆ เพื่อช่วยวิญญาณอื่นให้รอด... .ให้เราถามตัวเองว่า เราเคยนำคนมาหาพระเยซูเจ้าหรือไม่?

...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกมีความกล้าหาญที่จะเชื่อฟังพระองค์ และวางใจในพระองค์ เมื่อลูกต้องแล่นเรือสู่ทะเลลึก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย