Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 6 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน คส 1:1-8 / ลก 4:38-44
     เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดาของสัปดาห์นี้ เราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้า แห่งนาซาเร็ธได้ต่อต้านความคิดของชาวยิว โดยบอกให้พวกเขาทราบว่า พวกเขาไม่ได้มีเอกสิทธิ์ใดๆ ที่จะผูกขาดว่า พระองค์จะต้องทำพันธกิจและอัศจรรย์ ให้พวกเขาแต่เพียงพวกเดียว เพราะคนที่ต้องการได้รับเอกสิทธิ์พิเศษนั้น เป็นการเห็นแก่ตัว และพวกเขาจะไม่ได้รับอย่างแน่นอน

เพราะการที่ใครจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั้น จะต้องมีความรักที่บริสุทธิ์ และเปิดหัวใจของตนเองเท่านั้น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อพระองค์ได้เสด็จไปที่เมืองนี้ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมเมืองนาซาเร็ธ หลังจากพระองค์ได้เทศนาในศาลาธรรมแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปที่บ้านของซีโมนเปโตร ขณะที่ “แม่ยายของซีโมนเปโตรป่วยเป็นไข้หนัก เขาจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนาง พระเยซูเจ้าทรงก้มลงเหนือผู้ป่วย ทรงสำทับไข้ ไข้ก็หาย นางจึงลุกขึ้นทันที มารับใช้ทุกคน” พอตะวันตกดิน ทุกคนที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ก็นำบรรดาคนเจ็บป่วยมาหาพระองค์ และพระองค์ทรงปกพระหัตถ์บนคนป่วยแต่ละคน และทรงรักษาพวกเขาให้หายโรค”

       พวกเราจะเห็น การดูแลเอาใจใส่ของพระเยซูเจ้าเหนือทุกคน เหมือนอย่างที่พระองค์จะตรัสในเวลาต่อมาว่า “พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระองค์ทรงรู้จักแกะของพระองค์ และแกะทุกตัวก็รู้จักพระองค์” การรู้จักแกะแต่ละตัวนั้น เป็นการแสดงว่า พระองค์ทรงพยายามดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัว เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่เราแต่ละคน เราจึงไม่ต้องแปลกใจว่า ในวันต่อมา พวกเขาพยายามในการที่จะแสวงหาพระองค์ พวกเขาต้องการที่จะหน่วงเหนี่ยวไว้ ไม่ยอมให้พระองค์จากพวกเขาไป แต่พระองค์ต้องไปประกาศข่าวดี เรื่องพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ให้แก่เมืองอื่นๆ เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติทุกคน ไม่ใช่เฉพาะชาวยิวเท่านั้น....

       เมื่อใดที่ท่านลืมไปว่า ท่านเป็นชาวยิว การมองดูคนต่างชาติ จะช่วยเตือนความจำของท่านได้เป็นอย่างดี.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย