Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2017
วันฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว
บทอ่าน วว 21:9ข-14 / ยน 1:45-51
         ในหนังสือพระธรรมใหม่ บาร์โธโลมิวได้ถูกกำหนดให้ เป็นหนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูเจ้า นักพระคัมภีร์บางท่าน ถือว่าท่านเป็นคน เดียวกับนาธานาเอล จากแคว้นกาลิลี ซึ่งฟิลิปได้พามาพบพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ทรงชมเชยท่านว่า “นี่ไง ชาวอิสราเอลแท้สมชื่อ เป็นคนไม่มีมารยา” เมื่อนาธานาเอลได้ถามพระเยซูเจ้าว่า พระองค์ทรงรู้จักเขาได้อย่างไร? พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเห็นท่าน เราได้เห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ” (ยน 1:48)

การเผยแสดง ที่สร้างความประหลาดใจนี้เอง ที่ได้นำให้นาธานาเอลได้ประกาศว่า”พระอาจารย์ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล”(ยน 1:49ข) แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่า “ที่ท่านเชื่อ ก็เพราะเราบอกท่านว่า เราได้เห็นท่านใต้ต้นมะเดื่อ และท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก” (ยน 1:50ข)

         ไม่ว่าท่านจะชื่อบาร์โธโลมิวหรือนาธานาเอล เราก็ต้องยอมรับความจริงว่า เราไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับอัครสาวกทั้ง 12 องค์ของพระเยซูเจ้า อย่างไรก็ตามทั้ง 12 ท่านนี้ล้วนแต่เป็น เสาหลัก 12 ต้นของอิสราเอล 12 ตระกูลที่อยู่ทั่วโลก บุคลิกภาพของท่านล้วนแต่เป็นอันดับรอง โดยที่ไม่ได้ทำให้ภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของท่าน ลดน้อยลงไปแต่อย่างใด ในการที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัว ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพระเยซูเจ้า เพื่อที่จะได้ทำให้พระวจนาตถ์ ทรงรับเอากาย และประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์ ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจ ที่ท่านได้วางตัวต่อหน้าพระเป็นเจ้า มันเป็นพระพรพิเศษ ที่พวกท่านต้องนำไปแบ่งปันกับคนอื่น ข่าวดี ก็คือข่าวที่ทุกคนถูกเลือก เพื่อให้มาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสมาชิกที่ติดตามพระเยซูเจ้า ชีวิตของมนุษย์จ ะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น ถ้าเขาไม่มาเข้าร่วมกับพระเป็นเจ้า มนุษยชาติที่ถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ได้กลายเป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐของพระเป็นเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย