Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 16 สิงหาคม  2017
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฉธบ 34:1-12 / มธ 18:15-20
          บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ เราจะทราบเรื่องราวของความตายของโมเสส ท่านได้เสียชีวิต ก่อนที่จะเข้าไปในดินแดนแห่งพระสัญญา พระเป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า “ เราให้เจ้าแลเห็นแผ่นดินนี้กับตาของเจ้าแล้ว แต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้น” โมเสสไม่สามารถ ที่จะทำให้พันธกิจที่ ท่านได้รับจากพระเป็นเจ้านั้นสำเร็จไป

โดยเริ่มต้น ตั้งแต่การนำประชากรอิสราเอล ออกจากประเทศอียิปต์ ได้รับพระพรพิเศษมากมายแต่ท่านก็ไม่สามารถ ที่จะทำพันธกิจนั้นจนสำเร็จ ท่านทำเพียงส่วนเดียว และปล่อยให้โยชูวาได้กระทำต่อไป แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้แผนการไถ่กู้ของพระเป็นเจ้านั้นสำเร็จไป ในพันธสัญญาเดิมนั้น มีบุคคลมากมาย ที่เป็นรูปแบบหมายถึงพระเยซูเจ้าเจ้า แต่ไม่มีผู้ใด เป็นรูปไม้ที่สมบูรณ์แบบ เช่นโมเสส โยชัว อาแบล อีซาอัก เป็นต้น แต่ละคนสามารถทำพันธกิจเพียงด้านเดียวของพระเยซูเจ้าเท่านั้น เนื่องจากพันธกิจของพระองค์ เป็นพันธกิจของพระเป็นเจ้า จึงไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถทำได้สำเร็จ นอกจากพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า

พระเยซูคริสตเจ้า สามารถทำให้พันธกิจของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์ ด้วยรหัสธรรมปัสกา ที่เป็นคำตอบของแผนการของพระเป็นเจ้าทั้งสิ้น
อาศัยรหัสธรรมปัสกาของพระองค์เท่านั้น ที่จะทำให้เราเข้าใจพันธสัญญาเดิมดีขึ้นว่า เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น
พระเยซูคริสตเจ้า เป็นผู้ทำให้พันธกิจสำเร็จไป อาศัยความเชื่อของเรา ที่มีต่อพระองค์นั้น ที่จะสามารถช่วยให้เราว่า บุคคลต่างๆที่เป็นรูปแบบหมายถึงพระองค์ในพันธสัญญาเดิม
เป็นเพียงผู้เตรียมจิตใจเรา ให้เข้าใจรหัสธรรมปัสกาของพระเยซูเจ้า…

มีเวลา มีสถานที่ มีความปรารถนา มีคำพูด มีหน้าหนังสือ มีหมึก ที่จะช่วยเราให้สามารถเข้าสู่ดินแดนพระสัญญา คือ เมืองสวรรค์ ที่ช่วยให้เราสามารถเดินเข้าไปในเวลาไม่ช้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย