Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1พกษ 19:9,11-13 / รม 9:1-5 / มธ 14:22-33
          บ่อยๆความกลัวและการขาดความกล้าหาญ คืออุปสรรคสำคัญในชีวิต ที่ทำให้เราขาดความเชื่อและความรัก พวกเรามีลักษณะเหมือนกับบรรดาอัครสาวกในเรือ ที่เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้ เพราะความกลัว ที่ขัดขวางไม่ให้เราเห็นพระเยซูเจ้า ซึ่งอยู่ใกล้เรา พระองค์ คือ “เอ็มมานูเอล” (พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา)พระองค์ยังเป็นพระเจ้าแห่งธรรมชาติ ที่สามารถที่จะบังคับคลื่นลมและอำนาจที่ทำลายล้าง

พระองค์ได้ประกาศ “สันติสุข” และความรอดที่พระองค์ทรงมอบให้นั้น อยู่ใกล้สำหรับคนที่กลัวพระองค์ (สดด 85:9-10) แม้ว่าจะดูเหมือนว่า บรรดาอัครสาวก จะอยู่ในเรือห่างจากพื้นดินหลายไมล์ และต้องโต้คลื่นไปมา เพราะลมที่พัดแรงกล้า แต่ดูเหมือนพระองค์ จะไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกขา เช่นเดียวกับเปโตร เราต้องเตรียมพร้อมที่จะเสี่ยงภัย สำหรับชีวิตของเรา ถ้าเราต้องการให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้น พระเยซูเจ้าจึงได้ตรัสกับเราทุกคนว่า “จงเข้ามา” เพื่อตอบรับ และเดินไปหาพระองค์ในเวลาเราจะต้องผ่าน สายน้ำแห่งความทนทุกข์ทรมาน

             เมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกแรงกล้าของลมพายุ และเรากำลังเริ่มกลัวที่จะจมน้ำ เพื่อที่จะชนะความกลัวเราต้องทำตามตัวอย่างของพระเยซูเจ้า ซึ่งได้เสด็จขึ้นไปบนภูเขา และสวดภาวนาตามลำพัง ความเชื่อจึงจะต้องได้รับพลังจากการสวดภาวนาเป็นประจำ

           คำสวดภาวนา เปรียบเหมือนกุญแจที่ไข ประตูบ้านในเวลาเช้า และล็อคประตูบ้านในเวลาตอนเย็น… ในช่วงระยะเวลาที่ตกต่ำที่สุด และมืดมนที่สุด สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถผ่านไปได้คือ การสวดภาวนา บางครั้งข้าพเจ้าสวดภาวนาว่า “ขอพระองค์โปรดช่วยลูกด้วย”บางครั้งการสวดภาวนาคือ “การโมทนาคุณพระองค์” สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ค้นพบ คือ มีความสัมพันธ์ และสื่อสารกับพระผู้สร้างทุกสิ่ง ซึ่งจะช่วยทำให้ข้าพเจ้า สามารถผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตไปได้ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า แรงสนับสนุน และความช่วยเหลือ ที่แท้จริง คือคำสวดภาวนานั้นเอง.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย