Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ
บทอ่าน ลนต 25:1,8-17 / มธ 14:1-12
          พระวิหารได้ถูกสร้างเป็นครั้งแรก โดยพระสันตะปาปาลีเบรีอุส ในกลางศตวรรษที่ 4 ต่อมาพระวิหารแห่งนี้ ได้รับการสร้างอีกครั้งหนึ่ง โดยพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 3  หลังสังคายนาเมืองเอเฟซัส ที่ยืนยันว่าพระแม่มารีอาเป็น “มารดาของพระเจ้า”ในปี 431 พระมหาวิหารมารีอามายอเร่ย์ “แม่พระองค์ใหญ่”ถือว่าเป็นพระวิหารที่ใหญ่ที่สุด ที่เป็นการให้เกียรติ แก่พระแม่มารีอา พระมหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนิน 7 ลูกของกรุงโรม ที่ได้รับการบูรณะหลายครั้งด้วยกัน โดยที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมของพระมหาวิหาร ภายในพระมหาวิหาร ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกัน รูปภาพโมซาอิกที่บนกำแพง แสดงให้เห็นถึงความโบราณของพระมหาวิหารแห่งนี้


      เราจะเห็นความแตกต่าง ระหว่างพระวรสาร โดยนักบุญมัทธิว และบทอ่านจากหนังสือเลวีนิติ ในพระวรสาร นักบุญมัทธิว กษัตริย์เฮรอด ได้รับสั่งให้จับยอห์นขังคุกไว้ และได้ฆ่าท่านในที่สุด ขณะที่หนังสือเลวีนิติ ได้เน้นถึงความต้องการ ของพระเป็นเจ้า ที่จะช่วยกอบกู้มนุษย์ โดยกำหนด”ปีเสียงเขาสัตว์” (ปียูบิลี)  ที่พระเป็นเจ้าจะเลิกการเป็นทาส จะเลิกการเบียดเบียน จะเลิกการทำงานหนักในทุ่งนา ท่านต้องประกาศว่าในปีที่ 50 เป็นยูบิลี และประกาศ การการให้อภัยในแผ่นดิน ที่มีประชาชนอาศัยอยู่

    พระเยซูเจ้าได้ทรงเทศนาสั่งสอน ในศาลาธรรม ที่เมืองนาซาเร็ธ โดยได้อ่านข้อความจากประกาศอิสยาห์ ที่ได้ประกาศปีของการไถ่กู้ ปียูบิลี (อ้างถึง ลูก 46:19)  พระเป็นเจ้าไม่ทรงต้องการที่จะจับกุมใคร ไม่ทรงต้องการที่จะใส่โซ่ตรวนใคร ไม่ทรงต้องการ ที่จะจับผู้ใดเข้าไปในคุก พระเยซูเจ้าทรงต้องการไถ่กู้มนุษย์เท่านั้น

     เฮร๊อดได้จับกุมยอห์น และได้ประหารชีวิตท่าน เพราะว่าเฮร๊อดเป็นทาสของคำสัญญา ที่ตัวเองได้เคยประกาศไว้ ต่อหน้าทุกคน ท่านจึงเป็นทาสของบาปของตัวเอง ปียูบิลีเป็นปีแห่งการไถ่กู้ ที่พระศาสนจักรมอบให้แก่เรา เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้รับการอภัยบาป ทำให้เราสามารถมาหาพระเป็นเจ้าง่ายขึ้น.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย