ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อพย 40:16-21,34-38 / มธ 13:47-53
              จากเรื่องอุปมาเรื่องการจับปลาในทะเล  พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะสอน เรื่องเกี่ยวกับพระราชัยสวรรค์ ในสมัยพระเยซูเจ้า มีการใช้อวนจับปลา 2 ชนิดด้วยกัน ชนิดที่หนึ่ง คือการทอดแหจากชายฝั่งลงไปในน้ำ ชนิดที่สอง คือการใช้อวนลาก โดยการหย่อนอวนลงไปในน้ำ เรือจะลากอวน ขณะเดียวปลาทุกชนิด ก็จะถูกจับเข้ามาในอวน ที่มีลักษณะเป็นเหมือนรูปกรวยใหญ่ ที่สุด จะใช้คนจำนวนมาก เพื่อจะลากอวนเข้าฝั่ง เพื่อทำการเลือกปลาชนิดต่างๆ


         
          พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะสอนอะไร? เมื่ออวนลากจับปลาทุกชนิดที่ในทะเล เหมือนกับพระศาสนจักร ที่เปรียบเหมือนเครื่องมือ ของพระเป็นเจ้า ที่จะรวบรวมมนุษย์ทุกคน เข้ามาด้วยกัน ปลาที่อยู่ในอวน จะมีทั้งปลาดีและปลาไม่ดี คนที่อยู่ในพระศาสนจักร ก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ทั้งสิ่งที่มีประโยชน์ และสิ่งที่ไร้ประโยชน์ พระราชัยสวรรค์ เปิดรับทุกคน ซึ่งต้องการเข้ามา และมีความเชื่อ แต่จะถึงเวลา ที่จะต้องมีการแยกแยะในตอนสุดท้าย เมื่อพระเยซูเจ้า จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วพระองค์จะส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ ไปแยกแยะ ระหว่างคนดีและไม่ดี และจะส่งพวกเขา ไปยังจุดหมายปลายทาง ที่พวกเขาควรจะได้รับ หน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้ คือการรวบรวมทุกคน ซึ่งต้องการเป็นประชากร ของพระเป็นเจ้าบนโลกนี้เช่นเดียวกับในสวรรค์ พระเป็นเจ้าทรงประทาน ขุมทรัพย์ของพระราชาสวรรค์ แก่ทุกคน ที่เชื่อในพระองค์ และติดตาม พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้า ในฐานะที่เป็นพระเป็นเจ้า และพระผู้ไถ่ ท่านมีความกระหาย หาพระเป็นเจ้า สำหรับพระราชัยสวรรค์ สำหรับสันติภาพ และสำหรับความยินดีหรือไม่?....              
           
          “ความรักในเงินทอง คือ รากเหง้าของความชั่วร้าย การขาดเงินก็เป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายเช่นกัน”...”เวลามีค่ามากกว่าเงิน ท่านสามารถมีเงินมากขึ้น แต่ไม่สามารถเรียกเวลากลับมามากขึ้น”...เครื่องวัดทรัพย์ ที่แท้จริงของท่าน คือ ท่านจะมีคุณค่าไหม ถ้าท่านต้องสูญเสียทรัพย์ทั้งสิ้นไป?”