Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม2017
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปชญ 12:13,16-19 / รม 8:26-27 / มธ13:24-30
             พระวรสารนักบุญมัทธิวในวันนี้(13:24-43) เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องผู้หว่านออกไปหว่านเมล็ดพืช มีบางเมล็ดที่สูญหายไปด้วยเหตุผลต่างๆ แต่มีบางเมล็ดที่ให้ผลผลิต ร้อยเท่า เจ็ดสิบเท่า และสามสิบเท่า แต่ในเมล็ดที่หว่านและเติบโตเป็นข้าวสาลีขึ้นนั้น มีข้าวละมาน ที่ดูเหมือนข้าวสาลี

ได้เติบโตพร้อมกัน คนใช้พยายามที่จะถอนต้นข้าวละมานทิ้ง แต่นายไม่เห็นด้วย เพราะการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ต้นข้าวสาลีถูกถอนออกมาด้วย นายจึงขอให้รอจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว ที่จะสามารถจะแยกข้าวสาลีและข้าวละมานออกจากกัน ในเวลาสุดท้าย ข้าวสาลีจะถูกเก็บไว้ในยุ้งฉาง ส่วนข้าวละมานก็จะถูกเผาไฟทิ้งเสีย เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันนี้ ข้าวสาลีหมายถึงคนที่ปฏิบัติตามพระพรพิเศษ ที่ได้รับจากพระเป็นเจ้า ส่วนข้าวละมานหมายถึงกิจการชั่วร้ายของมนุษย์ ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เรื่องดังกล่าวนี้ยังแสดงให้เห็นว่า พระเป็นเจ้าได้ปฏิบัติต่อมนุษย์บนโลกนี้อย่างไร และพระองค์ยังให้คำตอบกับคำถามที่มักมีคนถามเสมอว่า”ทำไมพระเป็นเจ้าจึงไม่เข้ามามีบทบาท ที่จะขัดขวางคนทำชั่ว? ทำไมพระองค์จึงไม่ส่งพวกนี้ไปในนรกโดยเร็ว?” คำตอบก็คือ พระเป็นเจ้าทรงอดทน ทรงใช้ความละมุนละม่อม และทรงมีพระทัยเมตตากรุณา อย่างที่พระคัมภีร์เคยกล่าวว่า “พระเป็นเจ้าไม่ทรงปรารถนา ให้คนบาปเสียชีวิต” ดังตัวอย่างของลูกสุรุ่ยสุร่าย ที่สำนึกผิดกลับใจมาหาบิดา แต่ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือ พระเยซูเจ้าเอง ซึ่งได้ให้อภัยแต่เปโตรที่ได้ปฏิเสธพระองค์ถึง 3 ครั้ง และยังพร้อมที่จะให้อภัยแก่ยูดาส ถ้าเขากลับใจ พระเยซูเจ้าก็คือ รูปแบบของพระบิดาเจ้า สำหรับเราทุกคน
               
               พระองค์ยังได้ตอบแก่เปโตร ซึ่งถามว่าจะต้องให้อภัยพี่น้องกี่ครั้ง เจ็ดครั้งพอหรือไม่ และพระองค์ได้บอกว่าไม่ใช่เจ็ดครั้ง แต่เจ็ดครั้งเจ็ดสิบหน ที่หมายความว่าต้องให้อภัยตลอดไป ตามบทสรุปของ “บทข้าแต่พระบิดา ของข้าพเจ้าทั้งหลาย”ที่เราได้สวดเสมอว่า “โปรดอภัยโทษแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น”…”คนอ่อนแอไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้ มีแต่คนเข้มแข็งเท่านั้นที่ทำได้” (มหาตมะ คานธี)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย