Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อพย 3:1-6,9-12 / มธ11:25-27
    กระแสเรียกของโมเสส เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐาน สำหรับประวัติศาสตร์แห่งความรอด เพราะว่าในกระแสเรียกนั้นเอง ที่พระเป็นเจ้าได้เปิดเผยตัวพระองค์เองในสองลักษณะด้วยกัน

ลักษณะที่ 1 พระองค์ได้เปิดแสดงพระองค์ในพุ่มไม้ที่ลุกไหม้ไฟ เหมือนกับพลังที่มีชีวิต

ลักษณะที่ 2 ในการแสดงองค์องค์ในครั้งนี้ พระเป็นเจ้าได้สนใจในตัวมนุษย์ พระองค์จึงได้ตรัสกับโมเสสว่า “เราคือพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิซาอัก และเป็นพระเจ้าของยากอบ”   ทำให้เราเห็นความแตกต่าง ระหว่างพระเป็นเจ้าของอิสราเอล  กับพระเป็นเจ้าของคนต่างศาสนา ที่ได้มองดูพระเป็นเจ้า เหมือนกับเป็นผู้ดูแลพลังตามธรรมชาติ เป็นเจ้าของความอุดมสมบูรณ์ เป็นพระเป็นเจ้าของพืชพรรณ เป็นเจ้าของความอุดมสมบูรณ์ เป็นพระเป็นเจ้าที่แสดงองค์ผ่านทางเสียงฟ้าร้อง

 ซึ่งสอดคล้องกับพระวรสารในวันนี้ ที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระบิดาและพระบุตรว่า “และไม่มีใครรู้จักพระบุตรเว้นแต่พระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา เว้นแต่พระบุตร และผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้ทราบ” พระองค์ไม่ใช่พระเป็นเจ้า ของความยิ่งใหญ่ ไม่เป็นพระเป็นเจ้าของคนที่มีความรู้ ไม่เป็นพระเป็นเจ้าของปรีชาญาณของมนุษย์  แต่พระองค์เป็นพระเจ้าของคนที่ต่ำต้อย ตามความหมายของพระคัมภีร์ การที่รู้จักคนใดคนหนึ่งนั้น

หมายถึงรู้ถึงความรักที่ใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ฉะนั้นพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาใกล้ชิดกับมนุษย์
พระองค์ได้เปิดเผยแสดงองค์แก่เรา ในฐานะที่เป็นนายชุมพาบาลที่ดี ที่รู้จักฝูงแกะของพระองค์แต่ละตัว และสามารถที่จะเรียกชื่อของมันได้
 “เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิต เพื่อแกะของตน” (ยน 10:11) พระองค์เป็นพระเจ้า ที่สื่อความรักมาให้แต่ละคน ซึ่งแสวงหาพระองค์ด้วยความรักเช่นเดียวกัน.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย