Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ศคย 9:9-10 / รม 8:9,11-13 / มธ 11:25-30
      ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายที่ตกทุกข์และแบกภาระหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับเอาแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจอ่อนโยนและถ่อมตน และจิตใจจะท่านจะพบการพักผ่อน เหตุว่าแอกของเราอ่อนนุ่ม และภาระที่แบกของเราก็เบา”

พระเยซูเจ้าทรงมีประสบการณ์ของการทำงาน ภายใต้ความร้อนของดวงอาทิตย์ หรือภาวะภูมิอากาศที่เลวร้าย

พระองค์ได้ทรงเรียกคนที่ทำงานในสวนองุ่นของพระเป็นเจ้า ให้มาพักผ่อน พระองค์ทรงเข้าใจถึงภาระหนักที่ เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ ที่ต้องใช้พลังงาน พระองค์ทรงช่วยเหลือคนที่ทำงานหนัก ให้พวกเขารู้จักบรรเทาความยากลำบาก ด้วยการพักผ่อน พระเยซูเจ้ากำลังตรัสถึงแอกชนิดใด?และแอกพระองค์มีไว้สำหรับใครบ้าง?

 ในสมัยพระเยซูเจ้า ชาวนาใช้ลาหรือวัวสองตัว เทียมแอกอันเดียวกัน เพื่อช่วยกันทำงาน และทำให้งานหนักน้อยลง พระองค์ทรงคุ้นเคยกับการกระทำดังกล่าว เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแอกของพระองค์ เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเชื้อเชิญเราทุกคน ให้แบกแอก เราต้องเข้าใจว่าเป็นพระเยซูเจ้านั่นเอง และไม่มีคนอื่น ซึ่งจะเป็นผู้แบกแอกพร้อมกับเรา และพระองค์จะอยู่เคียงข้างเรา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายเพื่อว่าเราจะไม่หมดแรงเสียก่อน ซึ่งมีความหมายว่า ถ้าแอกหมายถึงความรับผิดชอบทั้งหมดและหน้าที่ที่เราต้องทำ ดังนั้นความรับผิดชอบและหน้าที่นั้น จึงไม่ใช่เป็นภาระที่หนักเกินไป ที่เราจะต้องแบก แต่เป็นภาระที่ง่ายและเบา เพราะฉะนั้นงานของเรา ก็คืองานของพระองค์ และพันธกิจของเราก็เป็นพันธกิจของพระองค์ จึงมีปัญหาว่า ขณะนี้เรากำลังแบกแอกพร้อมกับพระเยซูเจ้าหรือไม่?

 หน้าที่หนักเหมือนกับภูเขา แต่ความตายเบาเหมือนกับขนนก...ใครก็ตามที่ก้มหน้า และดวงตาเต็มไปด้วยความวิตกกังวล จะไม่สามารถที่จะมองเห็นแสงสว่าง...

เมื่อท่านต้องเผชิญกับภาระที่หนัก จงร้องหาพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ช่วยของท่าน.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย