Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม  2017
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 23:1-4,19; 24:1-8,62-67 / มธ 9:9-13
          ในพระวรสารวันนี้ เมื่อพวกฟาริสีเห็นพระเยซูเจ้ ากำลังรับประทานอาหารกับคนบาป พวกเขาซึ่งคิดว่าตนเองเป็นผู้ชอบธรรม ได้มีปฏิกิริยาและได้ติเตียนพระองค์ ซึ่งไปสมาคมกลับคนที่ไม่เหมาะสม พระเยซูเจ้าจึงได้ทักท้วงพวกเขา ด้วยการให้พวกเขาประเมิน และพิจารณา ความไม่มีความเมตตากรุณาต่อคนอื่น พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมา เพื่อช่วยเราให้พ้นจากบาป

พระองค์เสด็จมาอยู่กับเรา เพื่อที่จะนำเรากลับไปหาพระบิดาเจ้า จึงไม่มีคนบาปคนใด อยู่นอกเหนือความรอด และอยู่นอกเหนือการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกาศข่าวดีคนใหม่ เราจะช่วยคนอื่นอย่างไร ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเป็นพวกกับพวกเขา?หรือเราจะรู้ความต้องการจริงๆ ของพวกเขาได้อย่างไร เราจะต้องการพระเป็นเจ้าได้อย่างไร ถ้าเราไม่เคยมีความรู้สึกว่า เราเองก็ต้องการความรอดเช่นเดียวกัน?
 
        พระวรสารวันนี้ได้เล่าเกี่ยวกับกระแสเรียกของมัทธิว ที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนเก็บภาษีและคนบาป ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว ที่เรียกคนเก็บภาษีคนนี้ว่ามัทธิว แต่พระวรสารนักบุญมาระโกและนักบุญลูกา เรียกท่านว่าเลวี เราไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง อย่างไรก็ตามในพระวรสารวันนี้ ขณะที่ทุกคนที่รู้จักพวกคนเก็บภาษี จะมองพวกเขาในฐานะเป็นข้าราชการที่ทุจริต แต่พระเยซูเจ้ากลับมองดูศักยภาพของการเป็นอัครสาวกตัวพวกเขา และด้วยมุมมองของพระองค์นั่นเอง ที่ทำให้พระองค์สามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่มัทธิว จนทำให้ท่านกลายเป็นอัครสาวกของพระองค์
 
        ในเรื่องของกระแสเรียกมี 2 ระดับด้วยกัน ขั้นตอนที่หนึ่งคือการเริ่มต้นของกระแสเรียก เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการกระตุ้นจากพระหรรษทาน เพื่อทำตามอุดมคติที่ตั้งไว้ เขาจะรู้สึกยินดีและกระตือรือร้นในการที่จะพูดกับพระเป็นเจ้าว่า “พระเจ้าข้า  ลูกอยู่ตรงนี้”ต่อจากนั้นก็จะถึงขั้นตอนที่สอง ที่เป็นเวลาแห่งความโดดเดี่ยวของหัวใจ ของความวิตกกังวล หรือของวิกฤตการณ์ เมื่อบุคคลนั้นจะพูดว่า”ใช่แล้ว ลูกยินดีที่จะตายพร้อมกับพระองค์”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย