Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก18:1-15 / มธ 8:5-17
       ในพระวรสารวันนี้ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความเชื่อของชายคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นยิวหรือเป็นคริสตชน แต่เป็นนายทหารคนหนึ่งในกองทัพโรมัน มียศเป็นนายร้อย ซึ่งดูแลทหารประมาณ 100 คน นายร้อยคนนี้ซึ่งได้แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้า เพื่อที่จะขอให้พระองค์ไปรักษาคนใช้ของเขาที่กำลังนอนป่วยเป็นอัมพาต เนื่องจากเขาคุ้นเคยกับการออกคำสั่งทุกวัน คำสั่งตามระเบียบข้อบังคับ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำหน้าที่ในกองทัพ

นายร้อยคนนี้อาจจะเคยลังเลใจ ที่จะสั่งให้ทหารของเขาทำตามโครงการบางอย่าง แต่ทันทีที่มีคำสั่งนั้นออกไป เขาก็รู้ทันทีว่าคำสั่งนั้นจะต้องถูกนำไปปฏิบัติในกองทัพ แม้ในปัจจุบันนี้สิ่งที่สำคัญอย่างเดียวอดีต ก็คือเมื่อมีคำสั่งออกไป ใครละเลยไม่ทำตามคำสั่ง ก็จะต้องรับโทษ ฐานไม่มีความนบนอบ นายร้อยคนนี้ได้เห็นพระเยซูเจ้ามีอำนาจ ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นสำหรับพระองค์ ที่จะต้องเสด็จไปที่บ้านของเขา เพียงแต่พระองค์สั่งอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับคนใช้ของเขา เราเองมีความเชื่อที่ลึกซึ้ง ในอำนาจของพระวาจาของพระเยซูเจ้า ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามพระวาจาของพระองค์หรือไม่?

    ให้เราถามตัวเองว่า เรามีความสนใจในสวัสดิภาพของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา เหมือนอย่างนายร้อยทหารโรมันคนนี้หรือไม่? เขามีความรักต่อคนใช้ของเขา จนยอมนำตัวเองเข้าไปเสี่ยง  ที่จะถูกเพื่อนนายทหารด้วยกัน ตำหนิ ที่ทำตัวอ่อนน้อมต่อพระเยซูเจ้า ที่พวกเขาถือว่าพระองค์เป็นเพียงชาวยิวธรรมดาเท่านั้น  ในพระคัมภีร์มีเหตุการณ์ ที่นายร้อยทหารโรมันเคยมีบทบาท...”นายร้อยและบรรดาทหารที่เฝ้าพระเยซูเจ้า เมื่อเห็นแผ่นดินไหว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ตกใจกลัวยิ่งนัก กล่าวว่า ‘ชายคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว”( มธ 27:54)...”เมื่อนายร้อยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทูลว่า ใช่คนนี้เป็นผู้ชอบธรรมแน่ทีเดียว ” (ลก 23:47)....

พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาใต้ชายคาของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น บ่าวของข้าพเจ้าก็จะหาย”(มธ 8:8)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย