Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก 13:2,5-18 / มธ 7:6,12-14
     พระวาจาของพระเยซูเจ้าในวันนี้ ได้กล่าวถึงคุณค่าที่แท้จริงว่า “ท่านจงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะประตูใหญ่และกว้างขวางนั้น คือทางที่นำไปสู่หายนะ แต่ก็มีคนเป็นอันมากเข้าไปทางนี้ ส่วนประตูและทางที่จะนำไปสู่ชีวิตนั้นแคบ และน้อยคนนักที่จะพบประตูนี้”แน่นอนพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าเราจะต้องเลือกทางประตูแคบที่ลำบาก มากว่าประตูใหญ่ที่สบาย เพราะประตูแคบนั้น นำเราให้ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากขึ้น


บรรดานักบุญคือคนที่เลือกเดินเข้าทางประตูแคบ และนักบุญซีรีลก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เลือกเดินทางเข้าประตูนี้ ความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพรของพระเป็นเจ้า ซึ่งมอบให้แก่เรามนุษย์ เพื่อให้มนุษย์เลือกเจริญชีวิตเข้าทางประตูแคบ

นักบุญซีริลได้รับการยอมรับว่า เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสังฆราชแห่งอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ และด้วยแรงผลักดัน พร้อมกับการกระทำที่รุนแรง ท่านได้สั่งให้ทำลายและปิดโบสถ์ของลัทธิเฮเรติ๊ก ยึดทรัพย์สมบัติของชาวยิว ได้ขับไล่พวกเขาออกจากอเล็กซานเดรีย เพื่อเป็นการโต้ตอบที่พวกยิวเหล่านี้ ซึ่งได้ต่อต้านพวกคริสตชน นักบุญ ซิริลมีบทบาทสำคัญในคำสอนเรื่องเทวศาสตร์ ประวัติของพระศาสนจักร และต่อต้านที่ต่อสู้กับลัทธิเฮเรติ๊กแนสตอเรียน การกระทำของท่านบ่งชี้ว่า ถ้าใครมาขัดขวางหรือทำลายประตูแคบที่จะนำไปหาพระเป็นเจ้าแล้ว ท่านจะไม่ยินยอมเป็นอันขาด

ท่านได้เป็นตัวแทนของพระสันตะปาปา เพื่อเป็นประธานในการประชุมสังคายนาเอเฟซัสในปี 431 ท่านได้ประณามลัทธิแนสตอเรียน และได้ประกาศว่าพระแม่มารีอา เป็น “มารดาของพระเจ้า” เพราะพระแม่เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า พระบุตรคนที่สองในพระตรีเอกภาพ ซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง ท่านเริ่มมีทีท่าอ่อนลงกับผู้ที่อยู่ฝ่ายลัทธิแนสตอเรียน และยังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานของท่าน ซึ่งคิดว่าท่านสอนเรื่องพิธีกรรมเกินจริง ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องภาษา แต่ในเรื่องเทวศาสตร์ด้วย จนกระทั่งก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ท่านได้ใช้นโยบายสายกลาง โดยปฏิเสธที่จะประณามผู้นำของลัทธิเฮเรติ๊กแนสตอเรียน.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย