Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2017
สมโภชนักบุญยอห์นแบ็ปติสต์บังเกิด
บทอ่าน อสย 49:1-6 / กจ 13:22-26 / ลก 1:57-66,80
         ยอห์นได้ให้ตัวอย่างที่ท้ายที่สุด ของการเจริญชีวิตเป็นคริสตชน คือ การมีความคิดพื้นฐาน ในการทำตัวเองขึ้นกับพระเป็นเจ้า นอกจากพระมารดาของพระเยซูเจ้าแล้ว ไม่มีใครที่มีหน้าที่ในการนำความการไถ่กู้ แต่พระเยซูเจ้าเองก็ได้ตรัสว่า คนที่เล็กน้อยที่สุดในพระราชัยสวรรค์ ก็ยังใหญ่กว่ายอห์น เนื่องจากว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ได้ประทานพระพรพิเศษ คือ ความกล้าหาญให้แก่ท่าน ในการต่อสู้กับความชั่วร้าย และมอบชีวิตของท่าน ในการทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า


 ยอห์นได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในทะเลทราย ในฐานะเป็นผู้ที่จำศีลภาวนา ท่านได้เริ่มต้นประกาศเรื่องพระราชัยสวรรค์ และได้เรียกร้องให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตขั้นพื้นฐานของตัวเอง ความประสงค์ของท่านคือเตรียมทางสำหรับพระเยซูเจ้า พิธีล้างของท่านนั้น เป็นพิธีล้างแห่งการกลับใจ แต่ท่านได้กล่าวว่าบุคคลที่มาภายหลังท่าน จะทำพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าและด้วยไฟ ท่านได้ประกาศว่า ท่านไม่เหมาะสมที่จะแก้สายรัดรองเท้าของพระองค์ ความคิดของท่านต่อพระเยซูเจ้าคือ “พระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องเล็กลง” (ยน 3:30) ยอห์นได้พบว่า ในท่ามกลางฝูงชน ซึ่งมาหาท่านนั้น พระเยซูเจ้าคือพระเมสสิยาห์ “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า” (มธ 3:14ข) แต่พระเยซูเจ้าได้ยืนยันว่า “เวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน เพราะเราควรกระทำทุกอย่าง ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (มธ 3:15ข)

 ในเวลาที่ความทุกข์ยากเข้ามาในชีวิตของเรา และเราทำอะไรไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยง แต่มันก็อยู่ตรงนั้นอย่างมีเหตุผล และเมื่อเราได้สามารถชนะมันแล้ว เราจึงจะเข้าใจว่าทำไมมันจึงอยู่ตรงนั้น....ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงด้วยดีในที่สุด ถ้ามันไม่จบลงด้วยดี แสดงว่านั่นยังไม่ใช่ที่สุด...ท่านอาจจะได้รับการปฏิเสธจำนวนพันครั้งจากคนทั่วไป แต่ขอให้ท่านได้รับคำตอบรับ จากพระเป็นเจ้าเพียงครั้งเดียวก็พอเพียงแล้ว
...“   จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่าน คือพระเป็นเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย”(ฉธบ 31:6)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย