Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 2คร 11:1-11 / มธ6:7-15
         เวลาที่ท่านสวดภาวนา ท่านมีความสุขและมีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าหรือไม่? พวกยิวถูกกำหนดให้มีความศรัทธาต่อการสวดภาวนา บทภาวนาตามแบบฟอร์มได้ถูกกำหนดให้สวด 3 ครั้งต่อวัน และบรรดา “รับบี”ต้องสวดภาวนาทุกโอกาส พระเยซูเจ้าจึงได้บอกให้บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ มิให้สวดภาวนาตามแบบฟอร์มเท่านั้น เพราะจะทำให้การสวดภาวนานั้น เป็นเหมือนเครื่องจักร และไม่มีความหมายใดๆ โดยที่ไม่ได้มีความคิดถึงพระเป็นเจ้าแต่อย่างใด เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ให้สวดภาวนา พระองค์ได้ให้สอนพวกเขาให้สวดบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย


บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย เริ่มต้นด้วยการเรียกพระเป็นเจ้าว่าเป็นพระบิดาของเรา (รม 5:15) แสดงว่าเราสามารถที่จะเข้าหาพระเป็นเจ้า ด้วยความไว้วางใจ และด้วยความมั่นใจ เพราะพระเยซูเจ้าเอง ได้เปิดหนทางให้เราไปสู่สวรรค์ โดยทรงรับความตาย และทรงกลับคืนชีพ เพราะฉะนั้นเมื่อเราวอนขอพระเป็นเจ้า เพื่อให้ช่วยเหลือเรา พระองค์ก็จะให้สิ่งที่เราต้องการ โดยประทานพระหรรษทานด้วยพระทัยดี และด้วยพระเมตตา เพราะในธรรมชาติของพระเป็นเจ้านั้น พระองค์ทรงรักเราด้วยความเมตตากรุณา และทรงให้อภัยบาปแก่เรา  พระองค์จะให้เราเกินกว่าที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งปัน สิ่งที่เราได้รับมานั้น กับคนที่มีความต้องการ ถ้าพระเป็นเจ้ามีพระทัยดีและให้อภัยเรา พระองค์หวังว่าเราจะปฏิบัติตัวต่อพี่น้องเช่นเดียวกัน
เรายังสวดภาวนาขอให้พระองค์อภัยความผิดของเรา เหมือนอย่างที่เราขอให้พระองค์ให้อภัยความผิด ตามสัดส่วนที่เราได้ให้อภัยแก่คนอื่น ที่ทำผิดต่อเรา

จงขอให้พระเป็นเจ้าช่วยให้เราพ้นจากความโกรธ ความขมขื่น ความเศร้าโศก ความเห็นแก่ตัว ความใจเย็นเฉย และความไม่สนใจต่อคนอื่น

ขอพระจิตเจ้า ทำให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยไฟความรัก อันลุกร้อนของพระองค์ และขอให้พระเมตตาและพระหรรษทานของพระองค์ จงหลั่งลงในหัวใจของเรา.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย