Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 2คร 1:1-7 / มธ 5 1-12 
       นักบุญเปาโลได้พูดถึงพระเป็นเจ้า ในฐานะเป็นพระบิดาแห่งความเมตตากรุณา และพระเจ้าแห่งความบรรเทาใจ ความคิดนี้ไม่ใช่ใช้สำหรับเราแต่ละคน ที่เป็นคนบาปเท่านั้น แต่ในฐานะที่เราเป็นหมู่คณะ เราก็ได้ทำบาป แม้ว่าจิตใจของเราจะมีแต่เรื่องไม่ดี แต่พระเป็นเจ้าก็ได้มอบพระเมตตาของพระองค์แก่เรา

และยังช่วยเราให้พ้นจากการถูกลงโทษ พระเป็นเจ้ายังทรงแสดงพระทัยเมตตากรุณาของพระองค์แม้ว่าตามความยุติธรรม เราควรจะถูกลงโทษ ความคิดเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของความเมตตากรุณา ความบรรเทาใจเกิดขึ้น เมื่อเราได้ทรมานพร้อมกับพระเยซูเจ้า โดยผ่านทางความทุกข์ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ การที่เราจะเลียนแบบความทุกข์ เราจะต้องทนเพื่อพระคริสตเจ้า และเพราะว่าเราอยู่กับพระองค์ เราก็จะพบว่าในความทุกข์นั้น พระเป็นเจ้าทรงก็อยู่กับเราตลอดเวลา ขณะที่ความเมตตากรุณาเป็นพระพร ที่พระเป็นเจ้ามอบให้จากเบื้องบน จากพระทัยเมตตากรุณาของพระองค์ ส่วนความบรรเทาใจนั้นแตกต่างจากความเมตตากรุณา เพื่อที่จะพบความบรรเทาใจ เราต้องเสียสละตัวเรา โดยยอมความทุกข์เพื่อเห็นแก่พระคริสตเจ้า ซึ่งทรงทำให้เราประสบชัยชนะ และดังนั้นเราก็จะได้รับความบรรเทาใจ เป็นความโชคดีสำหรับเรา ที่พระบิดาเจ้าเอาใจใส่และรักเรา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาและแห่งความบรรเทาใจ

        เราต้องวอนขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้เราเข้าไปหาพระองค์ ด้วยการสวดภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน ให้เราเป็นทุกข์ถึงบาป และวิงวอนขอพระองค์ โปรดประทานพระเมตตาของพระองค์แก่เรา และแก่โลกนี้...


        จงใช้เวลาเพื่อเรียนรู้พระเมตตาของพระเป็นเจ้ามากขึ้น จงเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเยซูเจ้า และเจริญชีวิต ให้มีความเมตตากรุณา อย่างพระเยซูเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาต่อท่าน...อุปสรรคสำคัญที่สุด ที่จะขัดขวางมิให้ท่านได้รับความบรรเทาใจจากเบื้องบน คือ ท่านทำตัวช้าเกินไปในการสวดภาวนา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย