Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2017
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ทบต 11:5-15 / มก 12:35-37
       ปัจจุบันนี้โลกต้องการผู้นำชนิดใด? มีใครบ้างที่สามารถสร้างสันติภาพที่แท้จริงและความยุติธรรมให้ทุกคน? เมื่อประชากรอิสราเอลตั้งรากฐานในแผ่นดินพันธสัญญา พวกเขาต้องการกษัตริย์ เพื่อจะรวบรวมและปกครองพวกเขา เหมือนประเทศอื่น ที่อยู่รอบๆ กษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของพวกเขา ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างราชวงศ์

แต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์  พระเป็นเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญากับพระองค์ และทรงสัญญาว่าราชวงศ์ของพระองค์จะดำรงอยู่ตลอดไป ชาวยิวคิดว่า พระเมสสิยาห์ ซี่งเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด จะเป็นกษัตริย์ของพวกเขา เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงรอคอย  และประชาชนเคยถวายพระนามนี้ ให้พระเยซูเจ้าหลายครั้งด้วยกัน (มก 10:47,มธ 9:27,12:23)

       ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงถามชาวยิว ที่ยอมรับว่าพระองค์ คือ พระเมสสิยาห์ โอรสของกษัตริย์ดาวิด? พันธสัญญาใหม่ได้กล่าวหลายครั้งว่า พระเยซูเจ้าคือผุ้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด (รม 1:3,2 ; ทธ 2:8; มธ :1-17; ลก 3:23-38) ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระบุตรจะเป็นด้วย ด้วยเหตุผลดังนี้ ประการที่ 1 นอกจากเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด พระองค์ยังเป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้าตั้งแต่นิรันดรภาพ พระองค์ยังเป็นกษัตริย์ ซึ่งมีอำนาจเหนือกษัตริย์ทุกพระองค์ ทั้งก่อนและมาหลัง

ประการที่ 2 พระองค์เสด็จมากอบกู้ประชากรของพระองค์ ให้พ้นจากกาตกเป็นทาสของบาป ความตาย  จากโลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ความโลภ ความกระหายหาอำนาจ และความมั่งคั่ง

สรุป อาณาจักรของพระองค์นั้น เป็นอาณาจักรแห่งความรัก ไม่ใช่อาณาจักรที่เป็นเขตแดน...”อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้ เพื่อมิให้เราถูกมอบให้ชาวยิว ” (ยน 18:30)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย