Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ทบต 2:9-14 / มก 12:13-17
         ในสมัยพระเยซูเจ้าพวกยิวต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลโรมัน ซึ่งมีค่าเท่ากับแรงงาน 1 วัน เหรียญที่พวกเขาใช้จ่ายภาษีนั้นมีรูปของจักรพรรดิทีเบรีอัส  ซึ่งเป็นโอรสของออกุสตุส เราจะพบว่าพระเยซูเจ้าอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ภายใต้การปกครองของผู้ว่าราชการโรมันปอนซีอัส ปีลาต 

พวกฟาริสีซึ่งต่อต้านชาวโรมัน และไม่มีความภักดีต่อกษัตริย์เฮโรด ได้ไปรวมตัวกันเพื่อจะได้วางกับดักพระเยซูเจ้า ด้วยคำถามทางการเมือง ในการจ่ายภาษีตามกฎหมายนั้น พระเยซูเจ้าได้ประกาศว่า “จงจ่ายแก่ซีซาร์ สิ่งซึ่งเป็นของซีซาร์ และจ่ายแก่พระเป็นเจ้าสิ่ง ซึ่งเป็นของพระเป็นเจ้า“ (ข้อ17) คำตอบของพระเยซูเจ้านั้นเป็นคำตอบง่ายๆแต่ตรงประเด็น ตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เรามีหน้าที่ที่จะต้องซื่อสัตย์ และนบนอบต่อกฎหมายบ้านเมือง การจ่ายภาษีเป็นการแสดงว่า เราอยู่ภายใต้กฎหมาย เป็นหน้าที่ทำเพื่อความดีของทุกคน ขณะที่พระองค์ยอมรับอำนาจทางกฎหมายทางบ้านเมืองนั้น พระองค์ก็ได้ให้แนวทางที่ถูกต้องว่า อำนาจนั้นคลุมเฉพาะส่วนเดียวของชีวิต ส่วนพระเป็นเจ้านั้นควบคุมชีวิตทั้งหมด หน้าที่ของแต่ละคนต่อพระเป็นเจ้าและต่อผู้ปกครองทางบ้านเมืองนั้น แม้ว่าจะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่ว่ามันรวมเข้าด้วยกัน โดยการทำหน้าตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าในทุกสิ่ง

        แม้นักบุญนอร์เบิร์ต ซึ่งเราระลึกถึงท่านในวันนี้ ได้เป็นผู้ได้ก่อตั้งคณะนักบวชขึ้น เพื่อต่อสู้กับพวกเฮเรติ๊ก ยังยอมรับว่า ไม่มีสิ่งใดจะประสบความสำเร็จ โดยไม่มีอำนาจของพระเป็นเจ้า …ท่านสามารถทำให้ชีวิตของประชาชนที่ใจเย็นเฉยมีชีวิตชีวาขึ้น นอกจากนั้นท่านยังทำให้เกิดสันติภาพและการคืนดี ระหว่างคนที่เป็นศัตรูกัน ท่านยังมีความสามารถทำงานหลายอย่าง อาศัยความช่วยเหลือของสมาชิกของท่าน ... “ไม่มีสิ่งใดทำให้อำนาจเข้มแข็งมากเท่ากับความนิ่ง”...ท่านจะรู้ว่าใครมีอำนาจเหนือท่าน ให้ดูว่าใครที่ท่านไม่สามารถที่จะวิจารณ์ได้...ถ้ามีคนใช้อำนาจ ก็มีคนที่ต่อต้านอำนาจเช่นเดียวกัน...
ทุกครั้งที่เราทำงานเพื่อสันติภาพ เรากำลังใช้อำนาจด้วยความฉลาด และด้วยความรักที่แท้จริง.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย