Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017
ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
บทอ่าน ศฟย 3:14-18 ก หรือ รม 12:9-6 / ลก1:39-56
          ตามปฏิทินพิธีกรรมที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่จากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้เลื่อนวันฉลองนี้ในวันที่ 21กรกฏาคมมาเป็นวันนี้ เพื่อจะได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้มีเล่าไว้ในพระวรสาร คือ ใส่วันฉลองนี้ใระหว่างวันฉลองแม่พระได้รับแจ้งสาร ( 25 มีนาคม ) และวันฉลองการบังเกิดของนักบุญยอห์น แบปติสต์ ( 24 มิถุนายน ) ซึ่งเป็นเหตุผลที่ดี

           การฉลองของพระแม่มารีอาทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้า และงานไถ่กู้ของพระองค์ ทั้งพระแม่มารีอาและนักบุญเอลีซาแบธ มีบทบาทสำคัญในวันนี้ ขณะที่นักบุญยอห์น บัปติสต์ กลับแสดงบทบาทของท่านอย่างเงียบๆ เมื่อท่านได้โลดเต้นด้วยความยินดี ขณะที่อยู่ในครรภ์ของนักบุญเอลีซาแบธ เป็นการแสดงความดีใจ ที่พระแม่มารีอาเสด็จมาเยี่ยมเยียน และนำพระเยซูเจ้ามาพร้อมกับพระแม่ ความยินดีของท่านเป็นความยินดี ที่พระเมสสิยาห์นำความรอดพ้นมาให้มนุษยชาติ ส่วนนักบุญเอลีซาแบธเองก็เต็มไปด้วยพระจิตเจ้า และได้สรรเสริญพระแม่มารีอา ด้วยคำพูดที่ถ่ายทอดต่อไปในทุกยุคทุกสมัย

ขณะที่นักบุญลูกาสื่อสารกับพระศาสนจักรในสมัยแรก ท่านได้ใช้บทสวภาวนา เพื่อสรรเสริญพระแม่มารีอา ในฐานะที่เป็นมารดาของพระเจ้า ที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของพระศาสนจักรในสมัยแรก ที่ได้แสดงต่อพระแม่ เช่นเดียวกับความศรัทธาอื่น ที่ได้มอบให้แก่พระแม่มารีอาเช่นเดียวกัน นักบุญเอลีซาแบธได้สรรเสริญพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์ได้กระทำสิ่งมหัศจรรย์ในตัวของพระแม่มารีอา ท่านมีความวางใจในพระวาจาของพระเป็นเจ้า เพราะสิ่งที่พระองค์ได้ทำในตัวพระแม่
 
         ขณะที่เราฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาแบธ” บูชามิสซาในวันนี้ก็เป็น “การเสด็จเยี่ยม” ของพระเจ้าที่มีต่อพระศาสนจักรของพระองค์ และมีต่อพวกเราที่มาชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้ เพื่อที่จะบันดาลให้เราเป็น“ผู้นำพระคริสตเจ้าไปสู่ผู้อื่น” เช่นเดียวกับพระแม่มารีอาได้ทรงกระทำต่อนักบุญเอลีซาแบธ.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย