Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 16:11-15 / ยน 15:26-16:4
        พระเยซูเจ้าได้ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “เมื่อพระผู้ช่วย ซึ่งเราจะส่งมาจากพระบิดาจะเสด็จมา คือ พระจิตแห่งความจริง ผู้เสด็จมาจากพระบิดา พระองค์จะเป็นพยานให้เรา พวกท่านเองก็จะเป็นพยานให้เราด้วย เพราะพวกท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้ว” พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า พระจิตเจ้าคือพระผู้ช่วย ซึ่งจะช่วยเรามีให้เสียไป

พระจิตเจ้าเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเราให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ด้วย พระองค์ยังช่วยเราให้สามารถฟันฝ่าการท้าทาย และการเป็นศัตรู ที่เราจะต้องประสบในการเจริญชีวิตเป็นคริสตชน อย่างที่พระเยซูเจ้ากำลังเข้าไปใกล้เวลา ที่พระองค์จะได้รับเกียรติมงคล ผ่านหาความตายและการกลับคืนชีพ พระองค์ยังได้เผยเพื่อแสดงให้สานุศิษย์ของพระองค์ เห็นบุคคลและบทบาทของพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร พระองค์ยังคงประทานชีวิตของพระเป็น เจ้าและเพิ่มพูนความเชื่อในหัวใจของเรา โดยอาศัยพระคุณพิเศษของพระจิตเจ้า เราจึงกลายเป็นประจักษ์พยาน ต่องานอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าในองค์พระเยซูเจ้า ซึ่งได้เตือนบรรดา สานุศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาจะต้องประสบกับการเบียดเบียน ที่พระองค์ได้เคยประสบในชีวิตของพระองค์เอง
ท่านเคยยืนยันต่อความเชื่อ และต่อพระเยซูเจ้าอย่างไร? เมื่อเรานบนอบพระเป็นเจ้า เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ แต่เราทำเพื่อความดีของเราซึ่งจะเจริญงอกงามขึ้น…

ดิฉันรู้ถึงอำนาจของความนบนอบ ที่ทำให้เรื่องต่างๆง่ายเข้า เรื่องที่ดูเหมือนเป็นเป็นไปไม่ได้ (น.เทเรซา)...ในแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าพูดว่า “พระเจ้าข้า ขอให้น้ำพระทัยจงเป็นไป มันไม่ใช่สิ่งนี้หรือสิ่งนั้นที่ข้าพเจ้าต้องการทำ แต่ข้าพเจ้าต้องการทำเพื่อพระองค์ และนี่คือป้อมปราการที่แข็งแรง นี่คือก้อนหินนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย