Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 16:1-10 / ยน 15:18-21
        จากหนังสือกิจการอัครสาวก พวกเราจะเห็นการให้ข้อมูลที่น่าสนใจมาก เปาโลได้เดินทางกลับมาที่เมืองลิสตราอีกครั้งหนึ่ง ที่เป็นสถานที่ท่านได้ถูกก้อนหินทุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่คาดคิดว่าเปาโลจะหวนกลับมาอีก แต่ในกรณีนี้ ดูเหมือนเปาโลได้กลับมาในฐานะผู้มีชัย โดยอาศัยความรัก แน่นอนคนง่อยที่ได้เดินได้ คงจะต้อนรับท่าน แม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อของเขาก็ตาม ครั้งนี้เปาโลได้พบกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่เมืองลิสตรา ซึ่งท่านใดเชิญให้เข้ามามีส่วนทำงานกับท่าน คือทิโมธี

      บัดนี้พระศาสนจักรได้เริ่มย่างก้าวเข้าไปเป็นครั้งแรกในยุโรป โดยผ่านทางแคว้นมาซิโดเนีย และในตอนนี้พูดที่เล่าหนังสือกิจการอัตรสาวกได้เปลี่ยนจากบุรุษที่ 3 มาเป็นบุรุษที่ 1 โดยเริ่มต้นคำว่า “เรา”แน่นอนบุคคลนั้น คือ ลูกานั่นเอง ซึ่งเดินทางพร้อมกับเปาโลและเพื่อนคนอื่น พระศาสนจักรของเรากำลังก้าวเข้าไปสู่โลกกว้าง แม้ว่ายังเยาว์วัยและยังเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อย แต่ก็กำลังจากย่างก้าวไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เราก็เช่นเดียวกัน เหมือนกับพระศาสนจักรเริ่มแรก

         ที่รู้สึกว่าตัวเราเองไม่สำคัญ แต่พลังของพระเป็นเจ้าและแรงผลักดันของพระองค์จะช่วยให้เรานำไปสู่ความสำเร็จ ในการประกาศพระราชัยของพระเป็นเจ้า
เปาโลได้รู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า บนเส้นทางสู่เมืองดามัสกัส ก่อนจะออกไปประกาศข่าวดีอย่างไร บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ก็เคยได้รับความสัมพันธ์จากพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกัน โดยพระองค์ได้บอกว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการมีส่วนแบ่งปัน ในเรื่องของสิ่งของหรือความคิดเท่านั้น แต่มีส่วนในเรื่องจุดหมายปลายทางของชีวิต

        ถ้าพระเยซูเจ้าได้รับความทุกข์ทรมารอย่างไร บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ก็จะได้รับเช่นเดียวกัน แต่เมื่อพวกท่านได้รับพระจิตเจ้าแล้ว แม้จะถูกลงโทษโดยสภาซันเฮดริน พวกท่านก็จะชื่นชมยินดี ที่ได้รับทนทรมานเพื่อพระนามของพระเยซูเจ้า (อ้างอิง กจ 5:41).

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย