Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 15:22-31 / ยน 15:12-21
         ในระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา ความเชื่อของคริสตชนได้ถูกประกาศ โดยพวกมิชชันนารี่ที่จากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง และเดินทางไปยังแดนห่างไกล ที่พระวรสารยังไม่ได้รับการประกาศ       มิชชั่นนารี่พวกนี้ต้องเรียนภาษา ที่เขายังไม่รู้มาก่อน ต้องเรียนประเพณี ต้องประพฤติตัวเป็นที่ยอมรับจากคนต่างศาสนา ซึ่งเขาต้องการที่จะทำให้กลับใจ

แต่น่าเสียดายที่มิชชั่นนารี่บางท่านไม่สามารถที่จะปรับตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่พวกเขาได้ประสบ บางครั้งพวกเขาไม่เข้าใจคุณค่าทางจิตใจของวัฒนธรรมท้องถิ่น พวกเขากลับดูถูกประชาชนว่า เป็นคนที่ไม่มีอารยธรรม ด้วยเหตุนี้เองบางครั้งพวกเขากลับมอบประเพณีบางอย่างให้แก่คนที่กลับใจ ตัวอย่างในแอฟริกาและเอเชีย ภาษาลาตินได้ถูกใช้ในพิธีกรรม แทนที่จะเป็นภาษาทัองถิ่น หรือบทเพลงเพลงเกรกอเรียนได้ถูกทดแทนด้วยดนตรีพื้นเมืองเป็นต้น สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่าง ผู้นำพระศาสนจักรได้ส่งเสริมให้มีเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น

จากบทอ่านหนังสือกิจการอัครสาวกในวันนี้ พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็มได้พยายามที่จะนำพระวรสารไปเข้ากับวัฒนธรรมสำหรับ คนต่างศาสนาที่กลับใจ หลังจากที่ได้ประชุมกันเป็นเวลานาน พระศาสนจักรได้ตกลงใจ ที่จะไม่เรียกร้องให้คนต่างศาสนาต้องรับวัฒนธรรมของชาวยิว เช่นการเข้าสุหนัต การรับประทานเนื้อสัตว์บางชนิดที่ต้องห้าม การปฏิบัติเรื่องความสะอาด การรักษาวันสะบาโต เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้พระศาสนจักรยังต้องแก้ไขความผิดพลาด ในอดีตอีกหลายอย่าง ในเรื่องของการนำพระวรสารสู่วัฒนธรรม พวกเราหวังและภาวนาว่าทุกคนจะมีความเคารพประเพณี ความเชื่อถือ การปฏิบัติของศาสนาอื่น และวัฒนธรรมขอพวกเขาอีกด้วย…”จงระลึกเสมอว่า ถ้าเราให้พระเยซูเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา เราจะไม่สูญเสียอะไร เราจะไม่สูญเสียอะไร แต่เราจะทำให้ชีวิตของเราเป็นอิสระมากขึ้น สวยงามมากขึ้น และยิ่งใหญ่มากขึ้น”(พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 )

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย