Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 6:1-7 / 1ปต 2:4-9 / ยน 14:1-12
           ในบทที่ 1 จากหนังสือกิจการอัครสาวก เราจะเห็นการเลือกสังฆานุกร 7 ท่าน เพื่อจะรับหน้าที่ในการสนองความต้องการด้านอาหารจากแม่หม้ายชาวกรีก “ท่านจงเลือกเอา 7 คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดี เปลี่ยมด้วยพระจิตเจ้า มีความเฉลียวฉลาด แล้วเราจะแต่งตั้งเขา

ให้ทำหน้าที่นี้”เราสามารถที่จะเรียนรู้จากบทอ่านนี้ ประการที่หนึ่ง เราต้องไม่ละเลยงานสังคมหรืองานด้านวัตถุ เพราะถ้าเราไม่เอาใจใส่ เราก็จะละเลยงานของพระเป็นเจ้า ประการที่สอง เราต้องสร้างความสมดุลระหว่างความช่วยเหลือทางด้านวิญญาณ และทางด้านวัตถุ เพราะว่าทั้งสองเรื่อง มีความสำคัญเท่ากัน ประการที่สามเรา ต้องไม่ลืมตัว และกระแสเรียกของเรา การทำตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า จะไม่ต้องทำให้เราลังเลใจ จากพันธกิจและกระแสเรียก ตามที่ได้บุญเปโตรได้บันทึกไว้ว่า “ไม่เป็นการสมควร ที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้า เพื่อไปแจกจ่ายอาหาร” ถ้าเราให้ความสำคัญกับการตอบสนองด้านวัตถุ เราก็จะละเลยการตอบสนองด้านวิญญาณ เราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเราเอง เราจึงต้องปล่อยให้คนอื่นทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเรา
 
         ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจแก่บรรดาสานุศิษย์ ในเรื่องของการเตรียมที่ในพระราชัยสวรรค์ “ท่านอย่าวุ่นวายใจเลย จงวางใจในพระเป็นเจ้าและวางใจในเราด้วย ในบ้านพระบิดาของเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเราก็คงบอกท่านแล้ว เพราะเรากำลังไปเพื่อเตรียมที่ให้ท่าน” พระวาจานี้แสดงให้เห็นว่าโดยอาศัยศีลล้างบาป เราได้กลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเป็นเจ้า เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทราบว่า พวกเราเหมาะสมที่จะไปอยู่ในสถานที่ ที่พระองค์กำลังจะไป แต่หลายครั้ง เราไม่รู้ว่าเราเป็นใคร หรือเราไม่เชื่อว่าจะมีสถานที่แห่งความสุข ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเรา... “ความเมตตากรุณาเป็นกฏที่ใหญ่กว่ากฏทั้งหลาย ยิ่งกว่านั้นกฎทุกอย่างจะต้องนำไปสู่ความเมตตากรุณา” (น.วินเซนต์ เดอ ปอล...
 ชาติของเราไม่ต้องการว่าเรามีอะไร แต่ต้องการว่าเราเป็นอะไร” (น.เทเรซา เบเนดิกตา)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย