Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 7:51-8:1 / ยน 6:34-35
          มนุษย์เราชอบเลียนแบบวีรบุรุษหรือวีรสตรีของพวกเขา วัยรุ่นชอบสวมเสื้อและกางเกงยีนส์ ใส่รองเท้าถุงเท้า หรือแม้แต่ไว้ทรงผม

เพื่อเลียนแบบคนที่พวกเขาถือว่าเป็นวีรบุรุษในการกีฬา เป็นดาราภาพยนต์และทีวี ในหนังสือกิจการอัครสาวก สตีเฟนได้เลียนแบบพระเยซูเจ้าอย่างเต็มที่


ท่านพูดเหมือนกับพระองค์ ต่อต้านคนที่เป็นฝ่ายตรงข้าม ที่เรียกพวกเขาว่า “เป็นคนหัวแข็ง” คนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต และมีใจและหูที่ตรงข้ามกับพระจิตเจ้า ในภวังค์ท่านได้เห็นพระเยซูเจ้าประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดา “ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออก เห็นพระบุตรแห่งมนุษย์ประทับยืนเบี้องขวาพระเป็นเจ้า”
และท่านได้ถูกลากไปยังประตูเมือง และได้ถูกตัดสินประหารชีวิต คล้ายกับพระเยซูเจ้า.    
”ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดรับวิญญาณข้าพเจ้าด้วยเถิด”

          ท่านยังได้เลียนแบบพระเยซูเจ้า ซึ่งได้ยกโทษแก่คนที่ประหารชีวิตท่าน สเตเฟน คือ บุคคลแรกที่ได้รับบำเหน็จรางวัลเป็นมรณสักขี
เพื่อยืนยันถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจ้า ถ้าท่านสามารถที่จะยืนหยัด และต้อนรับความเจ็บปวดของความตายที่โหดร้าย
เพราะว่าท่านมีพระเยซูเจ้าในหัวใจของท่านนั่นเอง  ท่านได้เลียนแบบพระอาจารย์ในทุกกรณี
เราทุกคนจะสามารถเลียนแบบการเจริญชีวิต และความตายของพระองค์ ในระดับหนึ่งหรือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นกัน

           เมื่อนายทหารคนหนึ่งของนโปเลียนได้ทูลถามพระองค์ว่า “วันที่พระองค์มีความสุขที่สุดในชีวิตคือวันอะไร?”

พระองค์ได้ทรงตอบว่า “วันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉัน คือวันที่ฉันรับศีลมหาสนิทครั้งแรก” ที่มีความหมาย ว่า เราทุกคนไม่สามารถที่จะมีวันใด ที่ดีกว่าวันที่เราได้รับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอย่างไรก็ตาม ยังมีคนที่ไม่เห็นพ้องกับคำพูดนี้ ดังนั้น พวกเขาจึงสลวนแต่แสวงหาอาหาร ที่มีวันหมดสิ้นไป
พระเยซูเจ้าได้เชิญให้ประชาชน แสวงหาอาหารที่คงอยู่นิรันดร สำหรับอาหารของชีวิตนิรันดร คือ ความเชื่อในบุคคลที่พระบิดาเจ้าได้ทรงส่งมา
คือ พระเยซูเจ้า พระเมสสิยาห์ ซึ่งเป็นปังแห่งชีวิตที่แท้จริงของเรา.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย