Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 22 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ฉธบ 4:1,5-9 / มธ 5:17-19
      เมื่อคริสตชนชาวยิวอ่านหนังสือพระวรสารนักบุญมัทธิว เรื่องการถือธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความรอด เพราะได้ชี้แนวทางสำหรับการมีชีวิตที่เป็นสุข แต่เมื่อพวกว่าเห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ได้ถือกฎของวันสะบาโต เนื่องจากพระองค์ได้รักษาคนเจ็บป่วยในสะบาโต


พวกฟาริสีกล่าวหาพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ได้ละเมิดกฎบัญญัติ แต่ในพรวรสาร เรากลับได้ยินว่าพระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า
พระองค์ได้เสด็จมามิใช่เพื่อลบล้างพระบัญญัติ หรือคำสั่งสอนของประกาศก พระองค์ไม่ได้มาเพื่อทำลายล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น ในยุคปัจจุบันนี้บัญญัติซึ่งพระเจ้าทำให้สมบูรณ์นั้น คือ การทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ไ ม่ใช่ตามความประสงค์ของกฎของโมเสส ซึ่งเป็นเพียงการเตรียมตัวสำหรับการรับพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าเท่านั้น

       และเป็นพระประสงค์ของพระบิดาพระเจ้า ซึ่งต้องการให้เรามีชีวิตที่เป็นสุข เพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงได้รักษาคนเจ็บป่วย แม้ในวันสะบาโต เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยให้เราพ้น จากการถือกฏบัญญัติของโมเสสตามตัวอักษร พระองค์ทรงเชิญชวนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ และรวมทั้งเราทุกคนด้วย ให้นบนอบ สั่งสอน และจะเชิญชีวิตตามบทบัญญัติแห่งความรัก

       ความรักเป็นศัพท์ที่ถูกใช้มากที่สุดและถูกละเมิดมากที่สุดในปัจจุบันนี้
แม้แต่เรื่องความรักต่อพระเป็นเจ้า แต่ว่าความรักที่แท้จริงที่มีต่อพระเป็นเจ้านั้น คือการยินดีนบนอบและถือตามพระบัญญัติแห่งความรักต่อพระองค์ด้วยความเต็มใจ ตามที่พระองค์เคยตรัสว่า “ถ้าท่านรักเรา จงถือตามพระบัญญัติของเรา”(ยน 14:15)
ความรักต่อพระเป็นเจ้านั้นต้องสามารถพิสูจน์ได้ โดยการแสดงความพร้อมที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งได้ทรงกระตุ้นและทำให้บทบัญญัตินั้น
 เป็นจริงและเป็นชีวิต เพื่อให้บทบัญญัตินั้นถูกประทับตราไว้ในหัวใจของเรา โดยปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และต้องเจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ด้วยความใจกว้าง ยิ่งเรารักพระเป็นเจ้ามากเท่าไหร่ การถือพระบัญญัติของพระองค์ ก็ง่ายขึ้นเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย