Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ดนล 3:25,34-43 / มธ 18:21-35

         นิทานเปรียบเทียบเรื่องคนใช้ไร้เมตตา มีจุดประสงค์ที่จะกล่าวถึงความจำเป็นของการให้อภัย มีเหตุผลว่าทำไมเราต้องให้อภัย? แล้วเราจะต้องให้อภัยอย่างไร? เพราะว่าพระเยซูเจ้า พระอาจารย์และพระเป็นเจ้าของเรา ได้ให้ตัวอย่างของการให้อภัยแก่เรา

และพระองค์ยังทรงต้องการให้เราให้อภัยคนอื่น เหมือนอย่างที่เราได้รับการอภัยจากพระองค์ ประสบการณ์ของการได้รับการอภัยจากเพราะเป็นเจ้า คือ เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่เราจะให้อภัยคนอื่น คนใช้ที่เคยได้รับการให้อภัยมาก่อน จะต้องเห็นคุณค่าของการให้อภัย เขาจึงจะสามารถให้อภัยเพื่อนคนใช้ด้วยกัน
ความพร้อมที่จะให้อภัยนั้น คือพื้นฐานของการเจริญชีวิตแบบคริสตชน และจะต้องลงมือปฏิบัติโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ

       การที่พระเยซูเจ้าทรงตอบแก่เปโตรว่า เขาจะต้องยกโทษให้พี่น้องกี่ครั้ง ถ้าพี่น้องได้ทำผิดต่อเขา? พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า 7 ครั้ง 70 หน
เลข7หมายถึงความสมบูรณ์ ตัวอย่างเรื่องการสร้างโลกในหนังสือปฐมการบทที่1 พระเป็นเจ้าได้สร้างโลกสำเร็จใน 6 วัน และในวันที่ 7 พระองค์ได้ทรงพักผ่อน

ส่วน 7 ครั้ง 70 หน หมายถึง”ไม่มีกำหนด” ไม่ว่าในครอบครัวของเรา ในหมู่คณะของเรา หรือในสังคมของเรา ความเข้าใจผิด การทะเลาะเบาะแว้ง และความขัดแย้ง ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ โดยอาศัยนิทานเปรียบเทียบเรื่องคนใช้ที่ไร้เมตตา พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะสอนว่า พระเป็นเจ้าได้ให้อภัยโทษเราอย่างไร เราก็ต้องให้อภัยคนอื่นซึ่งได้ทำผิดต่อเราอย่างนั้น ถ้าเราไม่ยินดียกโทษให้ เราก็ไม่สามารถที่จะหวังให้พระบิดาเจ้าสวรรค์ยกโทษให้แก่เรา
 เพราะฉะนั้น เราต้องมีความจริงใจเมื่อเราสวดภาวนาว่า “โปรดอภัยโทษแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น”...

”คนอ่อนแอไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้

การให้อภัย คือ คุณสมบัติของผู้เข้มแข็ง”...

        ความจริงเป็นอย่างนี้ คือ ถ้าท่านไม่ปล่อยวาง ถ้าท่านไม่ให้อภัยแก่ตัวเอง ถ้าท่านไม่ให้อภัยแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าท่านไม่คิดว่าเหตุการณ์นั้นจบไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย