Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที 2 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ดนล 9:4ข-10 / ลก 6:36-38
     พระวรสารได้บอกให้เราทราบถึงวิธีการ ที่จะเป็นผู้มีใจเมตตากรุณา เช่น การหยุดตัดสินคนอื่น การหยุดประณามคนอื่น การให้อภัย และการให้คนอื่นด้วยความใจกว้าง พระบิดาเจ้าสวรรค์นั้นก็คือตัวอย่างที่ดีที่สุด ที่แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ ในการเผยแสดงตัวของพระเป็นเจ้า ซึ่งได้ตัดแก่โมเสสว่า “พระเป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรงกริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง “(อพย 34:6)


พระเมตตาของพระเป็นเจ้านั้นกลายเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในองค์พระเยซูเจ้า ซึ่งได้นำข่าวดีไปให้แก่คนยากจน (ลก4:18)
พระองค์ได้รักษาคนเจ็บ และได้ขับไล่ปีศาจ (ลก4:38-41;5:12-26)
ทรงอภัยบาปแก่คนบาป (ลก5:32;15:11-32) และได้เปิดพระราชัยของพระเป็นเจ้าแก่ทุกคนแม้แต่เป็นคนบาป (ลก19:10;23:43)

การตัดสินคนอื่นนั้น คือ วิธีการที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีกว่าคนอื่น มันเปรียบเหมือนกับใบหน้าที่ปกคลุมไว้ด้วยความอ่อนแอ
การตัดสินลงโทษคนอื่นจะเลวลง เพราะว่ามันให้คนอื่นไม่มีโอกาสคนอื่นลุกขึ้นมาจากความน่าสงสาร
การเตือนให้เรายกโทษ ซึ่งจะตามด้วยการ”ให้” การยกโทษควรที่จะเกิดขึ้น เหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าได้แสดงตัวของคุณเอง
 การกระทำและคำพูดของเรานั้น บ่อยๆมีผลที่ตามมา ไม่ใช่แต่เพียงต่อคนอื่นเท่านั้น แต่กับตัวเราด้วย มันเป็นสิ่งที่สามารถประเมินค่าว่า เราจะถูกตัดสินจากพระบิดาเจ้าสวรรค์…
การถือศีลอดอาหารเป็นวิญญาณของการสวดภาวนา ความเมตตากรุณาเป็นเส้นเลือดของการจำศีลภาวนา (นักบุญ Peter Chrysologus)

ข้อคิด

1) เราสามารถที่จะทำสิ่งที่เราต้องการทำ โดยมีรากฐานอยู่บนความมั่นใจส่วนตัว และพื้นฐานทางวัฒนธรรมเท่านั้น

2) แต่วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งดี ถ้ามันทำให้เกิดความเรียบร้อยทางสังคม พระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ ก็เราบอกเราให้เป็นคนมีใจเมตตากรุณา เหมือนอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์

3) พระเยซูเจ้ากำลังให้มาตรฐานแก่เรา ในการที่จะแสดงความเมตตากรุณา ซึ่งควรที่จะเป็นความเมตตากรุณาของพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่มีต่อเรา.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย