Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อสย 49:14-15 / 1คร 4:1-5 / มธ 6: 24-30
    พระวาจาของพระเป็นเจ้านั้น ทำให้เราระลึกว่า ความท้าทายในชีวิตนั้น มีอะไรมากกว่าปล่อยให้ความวิตกกังวล อยู่เหนือความต้องการของมนุษย์

ในพระวรสารพระเยซูเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความต้องการของมนุษย์ เราต้องกิน ต้องดื่ม และต้องนุ่งห่ม


อย่างไรก็ตามถ้าเราในฐานะเป็นผู้มีความเชื่อในพระเป็นเจ้า
เราต้องปฏิบัติศิลปะของการดำรงชีวิต
ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตา ด้วยหัวใจ และด้วยจิตใจของเด็กๆ เราต้องมองดูตัวเราเองเป็นเหมือนเด็กตัวเล็กๆ และมองดูพระเป็นเจ้า “เป็นผู้ยิ่งใหญ่”ซึ่งเอาใจใส่ดูแลทุกสิ่งในชีวิตของเรา มากกว่าที่เราจะสามารถวาดมโนภาพได้ เหมือนกับเด็กเล็กๆเราจะต้องให้พระเป็นเจ้าเป็นผู้วิตกกังวลแทนเรา เราต้องวางใจว่า เมื่อเราวางใจในพระเป็น ชีวิตจะดีขึ้น

     บทอ่านที่ 1 จากประกาศอิสยาห์ ได้บอกว่าพระเป็นเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงพระบิดาเจ้าสวรรค์ แต่ว่าเป็นพระเป็นเจ้าและเป็นเหมือนแม่
ที่ให้กำเนิดลูกในครรภ์ของนาง ตลอด 9 เดือนที่แม่อุ้มท้อง ทำให้เกิดความผูกพันที่แนบแน่นและมั่นคง
เพราะว่าตลอด 9 เดือนนั้นแม่และลูกได้มีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน
ลมหายใจของแม่คือ ลมหายใจของลูก อาหารของแม่คืออาหารของลูก
เช่นเดียวกันพระเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ในเวลาเดียวกันเป็นพระบิดาเจ้าสวรรค์ และเป็นแม่ที่ระลึกถึงเราเสมอ
เราเองต้องการที่จะเรียนรู้ ที่จะทำตัวเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ การเรียนรู้อาจจะทำให้เรา ต้องขอบคุณพ่อแม่ฝ่ายโลกนี้
ที่มอบความไม่เห็นแก่ตัวและความรักที่ยิ่งใหญ่ ที่ทำให้เราพูดได้ว่าทุกสิ่งสามารถเป็นได้ด้วยดี
เพราะว่าครั้งหนึ่งพ่อแม่ ทำให้ชีวิตไม่มีความวิตกกังวล
เนื่องจากเราเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเรานั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าใครใครทั้งสิ้นบนโลกนี้

ข้อคิด
อ้อมกอดของพ่อแม่ คือที่ซับน้ำตาที่ดีที่สุด…

ความรักของพ่อแม่ เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเติมพลัง
ทำให้คนธรรมดาทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้...

พ่อแม่ฉันเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ และสติปัญญาที่พ่อแม่ให้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา หล่อหลอมให้ฉันเป็นฉันได้อย่างทุกวันนี้.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย